دانلود فایل Word مقاله بررسي کيفيت آب چشمه روزيه و تاثير آن بر کيفيت آب مصرفي سمنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي کيفيت آب چشمه روزيه و تاثير آن بر کيفيت آب مصرفي سمنان :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات:10

چکیده:

از زمانهای قدیم دو موضوع مهم زیر مورد توجه انسان قرار داشته است : الف – حفاظت و اصلاح کیفیت آب ب – ساده ترین روش استخراج و انتقال آب . درزمانهای گذشته که تجمع انسان در محل زندگی کم بود آلودگی منابع آب اهمیت چندانی نداشت و از منابع موجود به راحتی و بدون نگرانی از مسائل آلودگی می توانستیم استفاده کنیم . پوشش های مربوط به اصلاح کیفیت آب آشامیدنی هم چنان ادامه داشته و بشر امروز سعی در بهتر ساختن کیفیت آب مصرفی خود دارد . هدف از این طرح بررسی و مقایسه کیفی آب شهرسمنان قبل و بعد از بهره برداری از آب چشمه روزیه می باشد . نقاط نمونه برداری در طول مسیر مشخص شده ونمونه برداری ها در فواصل زمانی معین ، طبق آ خرین روش های استاندارد آزمایشات آب و فاضلاب انجام شد . نمونه ها از لحاظ میکروبی ( باکتری های هتروتروف و اشرشیا کلی گرماپای ) و فیزیکوشیمیایی ( آنیون ها و کاتیو ن ها ، هدایت الکتریکی ، میزان جامدات محلول و سختی کل ) مورد بررسی قرار گرفت . نتایج در بانک اطلا عاتی Access ثبت و در محیطExcel نمودار های مربوطه ترسیم گردید . . با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی نوعی نمادسازی رایانه ای از فاکتور های فیزیکوشیمیای صورت گرفته و در محیط Arcview GIS زمینه را برای ایجاد یک پهنه بندی رنگی طبق موارد زیر فراهم می آو ریم . بیشترین مقدار EC ، TDS و سختی کل در سال 85 به ترتیب 2350 ، 1180 و 576/ 18 بود که این مقدار در سال 86 به 1328 ، 687 و 348/5 کاهش یافت . بیشترین و کمترین تعداد باکتری های هتروتروف درسال 85 به ترتیب 52 و 15 ودر سال 86 به ترتیب 30 و صفر گزارش شد . لازم به ذکر است میزان MPN تغییرخاصی نداشت و مورد مثبتی مشاهده نشد . میانگین مقادیر EC ، TDS و سختی کل در مخازن شهرستان سمنان در سال 85 و 86 تفاوت قابل ملاحظه ای را نشان داد که حاکی از بهبود کیفیت شیمیایی آب شرب می باشد . . بررسی ها نشان داد که تغییر محسوسی در میزان کلر و کدورت مشاهده نشد . میزان HPCدرنمونه های هر دو سال در حد مطلوب و استاندارد بوده و نمونه ی مثبتی در آزمون اشرشیا کلی گرماپای نیز مشاهده نشد .

لینک کمکی