دانلود فایل Word مقاله آناليز ارتعاشي نانولولههاي کربني تک لايه و دو لايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله آناليز ارتعاشي نانولولههاي کربني تک لايه و دو لايه :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

چکیده:

در این مقاله یک مدل اجزای محدود سه بعدی برای بررسی رفتار ارتعاشی نانولولههای کربنی مورد استفاده قرار گرفته است . در این شبیهسازی با در نظر گرفتن ارتباط میان مکانیک مولکولی و مکانیک ساختاری کلاسیک، خصوصیات پیوندهای بین اتمی ساختار نانولوله به دست آورده شده اس ت . با اعمال شرایط مرزی تیر یک سر درگیر، دو سر درگیر و هم چنین تیر با تکیهگاههای ساده فرکانس های طبیعی و مودهای ارتعاشی نانولوله های تک لایه و دو لایه به دست آورده شدهاند . با در نظر گر فتن نانولو لههایی با قطرها، طولها و کایرالیتی های تاثیر این عوامل بر روی ر فت ار متفاوت، ارتعاشی نانولوله های کربنی بررسی گردیده است . نتایج نشان می دهد که تاثیر کایرالیتی بر فرکانس ارتعاشی بسیار کم و قابل صرف نظر کردن میباشد . فرکانس ارتعاشی نانولوله های دو لایه بین 11 تا 31 درصد کمتر از نانولولههای تک لایه با قطر خارجی براب ر است . نتایج حاکی از وابستگی شکل مودهای ارتعاشی نانولوله های دو لایه به نسبت منظری نانولوله میباشد .

لینک کمکی