دانلود فایل Word مقاله تحليل توزيع فراواني خشکسالي با استفاده از شاخص درصد از ميانگين بارش ( مطالعة موردي : استان کرمانشاه )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تحليل توزيع فراواني خشکسالي با استفاده از شاخص درصد از ميانگين بارش ( مطالعة موردي : استان کرمانشاه ) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:7

چکیده:

یکی از شاخصهای بررسی خشکسالی، شاخص درصد از میانگین بارش (Percent of Normal) برای دورههای زمانی ماهانه، فصلی و سالانه است . مقدار بارندگی یک متغیر تصادفی است، و مقدار سالانه آن به میزان بارش سال قبل وابسته نیست . بنابراین با بررسی و آزمون برازش آن با توزیعهای آماری میتوان طبق قوانین توزیع آماری، حداقل مقدار بارندگی با احتمال وقوع مورد نظر را تعیین نمود . توزیع آماری که اغلب برای داده های بارش با تداوم سالانه یا کمتر پیشنهاد می شود توزیع گاما میباشد . لیکن در این بررسی با برازش توابع مختلف توزیع احتمالات تصادفی بر دادههای بارش ماهانه، فصلی و سالانه، بهترین توزیع منطقهای بارش در ایستگاههای بارانسنجی استان کرمانشاه در هریک از دورههای زمانی وگروههای همگن ایستگاه ها، تابع پیرسون نوع سوم معرفی شده است . با استفاده از این توزیع و سری های آماری شاخص خشکسالی PN ، به پیشبینی شدت خشکسالی در دوره بازگشتهای مختلف در هر ایستگاه پرداخته شده است . به منظور پهنهبندی منطقهای، ارتباط بین این مقادیر پیشبینی شده درمحل ایستگاهها و پارامترهای منطقهای، مورد بررسی قرار گرفته است که در نتیجه این بررسی مقادیر پیشبینی شده شاخص خشکسالی PN مستقل از پارامترهای منطقهای میباشند لذا روش مناسب برای پهنهبندی مقادیر این شاخص در منطقه مورد مطالعه، روشهای درونیابی معرفی شده است . در پایان به پهنهبندی شدت خشکسالی در دوره بازگشتهای یکسان در سطح استان کرمانشاه پرداخته شده است

لینک کمکی