دانلود فایل Word مقاله تحليل توزيع فراواني دبيهاي حداکثر رودخانهاي با استفاده از روش گشتاورهاي خطي ( مطالعه موردي : رودخانههاي استان آذربايجانشرقي )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تحليل توزيع فراواني دبيهاي حداکثر رودخانهاي با استفاده از روش گشتاورهاي خطي ( مطالعه موردي : رودخانههاي استان آذربايجانشرقي ) :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:8

چکیده:

دقت تحلیل فراوانی سیلاب بستگی به انتخاب نوع توزیع احتمالاتی و روش تخمین پارامترهای آن دارد . در صورتیکه روش مناسبی جهت تخمین پارامترها به کار بردهشود، تاثیر مقادیر پرت در دادههای آماری ناچیز میگردد . یکی از روشهای تخمین پارامترها، روش گشتاورهای خطی است که حالت گسترش یافته روش گشتاورهای وزنی احتمال میباشد و توسط هاسکینگ ارائه گردیده است . در این روش، گشتاورهای خطی که بوسیله ترکیبات خطی مجموعه اطلاعات، تخمین زده میشود، از دقت بیشتری نسبت به سایر روشهای تخمین پارامتر برخوردار میباشد و دامنه وسیعی از توزیعهای آماری را دربر میگیرد . در این تحقیق دبیهای حداکثر سالیانه 38 رودخانه حوزههای آذربایجانشرقی در دوره آماری مشترک 34 ساله، توسط توزیعهای ویکبی پنج پارامتری، لجستیک تعمیمیافته، مقادیر حد تعمیمیافته، پاریتوی تعمیمیافته با استفاده از روش گشتاورهای خطی برازش داده شدهاست . در مرحله بعد آزمون نیکوئی برازش به منظور تعیین مناسبترین تابع توزیع منطقه انجام، و در نهایت توزیع ویکبی پنج پارامتری مناسب تشخیص دادهشد .

لینک کمکی