دانلود فایل Word مقاله اندازه گيري آلاينده هاي موجود در پساب يک واحد پتروشيمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله اندازه گيري آلاينده هاي موجود در پساب يک واحد پتروشيمي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها

تعداد صفحات:10

چکیده:

شرکت پتروشیمی آبادان شامل یازده واحد مستقل است که از نظر فرآیندی به شکل زنجیره ای و وابسته به ، یکدیگر مورد بهره برداری قرار می گیرند. به دلیل تولید ترکیبات مختلف هیدروکربنی و کلرهCODورودی20000 می باشد. از آنجا که این پساب پس از تص فیه به mg/l به واحد تصفیه پساب شرکت به طور متوسط اروند رود تخلیه می شود، بار آلایندگی آن از دیدگاه زیست محیطی حائز اهمیت فراوان است. پساب حاصل ازواحدهای تولیدی باCODبالا به مسیر اصلی جمع آوری پساب ها هد ایت شده و پس از تص فیه فیزیک ی وشیمیایی، مورد تصفیه بیولوژیکی به روش لجن فعال قرار می گیرد. در این تحقیق، طی ی ک دوره شش م اه ه نمونه گیری به صورت ساده و مرکب از نقاط مختلف پساب انجام شده و پارامترهایی همچون مقا دیر،CODترکیبات سولفیدی، کلره، فنلی، مواد جامد معلق با روش های استاندارد اندازه گیری شدند. نتایج بیانگر کاهش مقادیرCOD طی مراحل مختلف تصفیه بوده به گونه ای که در جری ان پساب خروج ی شرکت به کمتر از mg/l 100 رسیده است. حداکثر بازدهی حذف آلاینده ها مربوط به ترکیبات آلی فرار ( 100 %) بوده که در اثرتبخیر در حوضچه های هوادهی بوقوع پیوسته است. در مورد سایر آلاینده ها نی ز روند کاهش در مراحل تصفیه پساب مشاهده شد. به عنوان مثال 98 % از ترکیبات فنلی در اثر اکسیداسیون از پساب حذف شده اند. در مورد غلظت مواد جامد معلق اگرچه در مراحل مختلف تصفیه، افزایش اندکی مشاهده شد ولی مقادیر آنها در پساب خروجی شرکت در محدوده مجاز قرار داشته است.

لینک کمکی