دانلود فایل Word مقاله بررسي روابط همبستگي و رگرسيوني بين صفات مورفولوژيک، عملکرد و اجزاء عملکرد هيبريدهاي سينگل کراس و تري وي کراس ذرت دانه اي تحت شرايط تنش خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي روابط همبستگي و رگرسيوني بين صفات مورفولوژيک، عملکرد و اجزاء عملکرد هيبريدهاي سينگل کراس و تري وي کراس ذرت دانه اي تحت شرايط تنش خشکي :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات:6

چکیده:

به منظور مطالعه اثر تنش خشکی بر عملکرد و صفات مهم زراعی هیبریدهای سینگل کراس و تری وی کراس ذرت دانه ای، تعداد 5 هیبرید با نام های TWC600, TWC605, SC 703 ,SC 701 ,SC700 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار تحت شرایط تنش خشکی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تحت شرایط تنش خشکی، بین ژنوتیپ ها تنها از نظر صفات تعداد کل برگ و قطر چوب بلال اختلاف معنی دار در سطح احتمال 5% و از نظر صفات تعداد دانه در ردیف، درصد چوب بلال و میانگین قطر ساقه اختلاف بسیار معنی داری در سطح احتمال 1% وجود دارد. محاسبه همبستگی بین صفات نشان داد که تحت شرایط تنش خشکی، عملکرد دانه دارای همبستگی مثبت و معنی داری با صفات ارتفاع بوته و تعداد دانه در ردیف می باشد. همچنین مشاهده شد که همبستگی بین وزن 10 بلال و وزن چوب بلال با تعداد کل برگ معنی دار و منفی می باشد. سایر صفات نیز همبستگی غیر معنی داری با عملکرد دانه داشتند. تجزیه رگرسیون گام به گام با در نظر گرفتن عملکرد دانه بعنوان متغیر وابسته و سایر صفات بعنوان متغیرهای مستقل نشان داد که کل صفات وارد شده به مدل روی هم رفته بیش از 67 درصد تغییرات عملکرد را توجیه می کنند. مقایسه میانگین هیبریدها با روش چند دامنه ای دانکن نشان داد که هیبریدهای تری وی کراس 600 و 605 مشترکاً دارای بیشترین تعداد دانه در ردیف و عملکرد کل دانه می باشند.

لینک کمکی