دانلود فایل Word مقاله بررسي روند تغييرات بلند مدت رژيم بارش حوضه آبريز نازلوچاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي روند تغييرات بلند مدت رژيم بارش حوضه آبريز نازلوچاي :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات:6

چکیده:

بارش به عنوان یکی از عناصر اقلیمی مهم از پیچید گیهای خاصی برخوردار است و معمولاً جمع بارشهای یک نقطه در مقیاس های زمانی مختلف دارای توزیع های آماری ساده و متقارنی نیست. دراهمیت مقادیر بارش و تغییرات آن به خصوص در کشور ما که در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد، تردیدی نیست. لذا این تحقیق به منظور بررسی و شناخت روند داده های حداکثر بارش روزانه و بارش سالانه در 2 ایستگاه باران سنجی واقع در حوضه آبریز نازلو چای ارومیه، استان آذزبایجان غربی با پایه مشترک زمانی 39 ساله(1348 تا 1386) صورت گرفته است. برای بررسی روند تغییرات بارندگی طولانی مدت این ایستگاهها از نرم افزار آماری R و دو آزمون رگرسبون خطی و من – کندال استفاده شد. نتایج نشان داد که در ایستگاه های آباجالو، متغیرحداکثر بارش روزانه در سطح 10% و در ایستگاه تیپیک متغیر بارش سالانه در سطح 1% دارای روند معنی دار می باشد و سایر متغیرهای بارش در این دو ایستگاه دارای روند معنی داری نمی باشند. مقایسه خروجی دو آزمون نشان می دهد مشابهت زیاد بین نتایج آنالیز روند با روش های رگرسیون خطی و من کندال وجود دارد.

لینک کمکی