دانلود فایل Word مقاله بررسي روند تغييرات عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مختلف آفتابگردان در شرايط رقابت با علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي روند تغييرات عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام مختلف آفتابگردان در شرايط رقابت با علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات:11

چکیده:

به منظور ارزیابی تأثیر تداخل تاج خروس ریشه قرمز بر روی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان آزمایشی در سال 1385 در قالب کرت های خرد شده بر اساس طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد میبد (طول جغرافیایی 10 درجه و 2 دقیقه و 54 ثانیه و عرض جغرافیایی 4 درجه و 14 دقیقه و 32 ثانیه و ارتفاع 1234 متر از سطح دریا) اجرا شد. در این طرح پنج تراکم تاج خروس شامل 0، 2، 4، 8 و 16 بوته در متر طولی تاج خروس به عنوان فاکتور اصلی و سه واریته آفتابگردان (رکورد، زاریا، آرماویروسکی) به عنوان فاکتور فرعی منظور گردید. در این آزمایش صفات عملکرد دانه، درصد پوکی، درصد روغن، وزن هزاردانه، وزن دانه، قطر طبق، علمکرد بیولوژیک و وزن خشک طبق اندازه گیری گردید. نتایج آزمایش نشان داد که تراکم های مختلف علف هرز مخصوصاً تراکم های 8 و 16 بوته ی تاج خروس در متر طولی تأثیر معنی داری بر صفات اندازه گیری شده ی آفتابگردان در سطح 1 درصد داشته است. در نهایت نتیجه گیری شد که رقم زاریا مخصوصاً از ارتفاع 50 سانتی متری به بعد به دلیل ارتفاع بیشتر و کانوپی در حد مطلوب نسبت به ارقام دیگر آفتابگردان در برابر رقابت علف هرز تاج خروس از نظر بسیاری صفات فیزیولوژیک مثل عملکرد دانه ، درصد روغن، عملکرد بیولوژیک، وزن خشک طبق و وزن هزار دانه نسبت به ارقام دیگر برتری داشت.

لینک کمکی