دانلود فایل Word مقاله بررسي طيف علف کشي علف کش هاي رايج گندم در شهرستان شيروان چرداول(ايلام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي طيف علف کشي علف کش هاي رايج گندم در شهرستان شيروان چرداول(ايلام) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات:6

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی طیف علف کش علف کشهای دو منظوره توتال، آسرت، آپیروس و شوالیه و ارزیابی کارائی آنها با علفکشها متداول تاپیک + گرانستار در مزارع گندم با توجه به بروز پدیده مقاومت در شهرستان چرداول ایلام در سال زراعی 87-1386 اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 6 تیمار و 6 تکرار در 6 مزرعه گندم دوهکتاری آلوده به علفهای هرز در حوزه های تحت پوشش 6 مرکز خدمات جهاد کشاورزی انجام گردید. تیمارهای آزمایش شامل آپیروس با دز مصرفی 26/6 گرم در هکتار، شوالیه با دز مصرفی 400 گرم در هکتار، آسرت با دز مصرفی 2/5 لیتر در هکتار، توتال با دز مصرفی 40 گرم در هکتار، تاپیک + گرانستار با دز مصرفی 0/8 لیتر + 25 گرم در هکتار بود. همراه آپیروس و شوالیه و توتال سیتوگیت به صورت دو در هزار مصرف گردید. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش بیشترین و کمترین درصد کنترل علف های هرز پهن برگ به ترتیب به تیمارهای توتال و آپیروس متعلق بود. همچنین بیشترین و کمترین درصد کنترل علفهای هرز کشیده برگ به ترتیب به تیمارهای توتال و آسرت تعلق داشت و در مجموع بیشترین و کمترین درصد کنترل کل علف های هرز پهن برگ و کشیده برگ به ترتیب به تیمارای توتال و آسرت متعلق بود. و گندم در تیمار توتال بیشترین و در تیمار آسرت کمترین عملکرد دانه را دارا بود.

لینک کمکی