دانلود فایل Word مقاله بررسي اثرات آللوپاتيک عصاره آبي اندامهاي هوايي و زيرزميني تلخه Acroptilon repens برخصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه اي گندم.(Triticum aestivum)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي اثرات آللوپاتيک عصاره آبي اندامهاي هوايي و زيرزميني تلخه Acroptilon repens برخصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه اي گندم.(Triticum aestivum) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات:11

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندامهای هوایی و ریشه تلخه برخصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم آزمایشی درمحیط ژرمیناتور درقالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار درسال 1386 درفسا انجام شد تیمارهای آزمایش شاملعصاره آبی اندام هوایی و ریشه تلخه درچهارسطح 25و50و75و100 درصد حجمی به همراه تیمارشاهد آب مقطر بود نتایج نشان داد که با افزایش غلظت عصاره آبی اندامهای هوایی و ریشه تلخه درصد جوانه زنی سرعت جوانه زنی طول ریشه چه طول ساقه چه وزن ترریشه چه وزن ترساقهچه وزن ترگیهچه نست وزن تر ریشه چه به ساقه چه و نسبت طول ریشه چه به ساقه چه بطور معنی داری کاهش یافت p<0/05 و این کاهش دراندام هوایی بیشتر بود.

لینک کمکی