دانلود فایل Word مقاله بهينه سازي مدل انتقال رسوب با استفاده از روش الگوريتم SCE (مطالعه موردي: رودخانه کرخه )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بهينه سازي مدل انتقال رسوب با استفاده از روش الگوريتم SCE (مطالعه موردي: رودخانه کرخه ) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات:11

چکیده:

کاربرد موفقیت آمیز مدل های ریاضی در علوم آب به چگونگی واسنجی پارامتر های موثر آنها بستگی دارد. با وجود توسعه این مدل ها در صورتی که نتوان یک مقدار بهینه منحصر به فرد برای پارامتر های آن بدست آورد، کاربرد آن مدل ها بسیار مشکل و با خطا همراه است. در این تحقیق برای مدلسازی هیدرولیکی و رسوبی رودخانه کرخه از مدل تک بعدی(2007) MIKE 11 ST استفاده شد و برای یافتن مقادیر بهینه پارامتر های مدلسازی هیدرولیکی و رسوبی از قبیل زبری رودخانه، فاکتور اصلاحی انتفال رسوب از ماژول Auto Calibration مدل MIKE11 که بر اساس الگوریتم بهینه سازی تکامل رقابتی جوامع (SCE) می باشد، استفاده شده است. در این روش می توان این پارامتر ها را در بازه های مختلف رودخانه به صورت مستقل یا وابسته به یکدیگر با استفاده از روش های نوین بهینه سازی و داشتن اندازه گیری های میدانی مناسب و قابل اعتماد تعیین کرد. نتایج بهینه سازی با استفاده از الگوریتم تکامل رقابتی جوامع (SCE) نشان می دهد که این الگوریتم توانایی فوق العاده ای در بهینه سازی پارامتر ها و ضرایب عددی مدل سازی ریاضی داراست و حتی در شرایطی که نقاط اندازه گیری(شاهد) کافی نباشد مدل می تواند همگرا شود البته دقت و سرعت رسیدن به مقدار بهینه پارامتر بستگی زیادی به کیفیت و تعداد نقاط اندازه گیری دارد.

لینک کمکی