دانلود فایل Word مقاله بهينه سازي کم آبياري سيب زميني بر اساس تابع مصرف آب- عملکرد محصول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بهينه سازي کم آبياري سيب زميني بر اساس تابع مصرف آب- عملکرد محصول :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات:11

چکیده:

به منظور تعیین مدلعملکرد- آب مصرفی،هزبنه – آب مصرفی ودرآمد- آب مصرفی در مراحل رشد گیاه سیب زمینی، آزمایشی بر اساس بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار آبیاری به ترتیب بدون تنش، 15، 30، 45 و 70 درصد تبخیر- تعرق گیاه در مراحل اول ودوم و سوم رشد سیب زمینی به مدت 2 سال زراعی در شهرکرد انجام شد. نتایج نشان داد که اگر در مرحله اول رشد گیاه تنش آبی وارد شود در عمق آب آبیاری کامل (wm=86/2 سانتی متر)عملکرد، برابر با 40147 کیلوگرم در هرهکتار شد. لیکن در عمق آب آبیاری 95 سانتی متر عملکرد کاهش پیدا کرد و برابر با 38229 کیلوگرم در هکتار شد. اگر در مرحله دوم رشد گیاه تنش آبی وارد شود در عمق آب آبیاری کامل (wm=81/7 سانتی متر)عملکرد برابر با 38281 کیلو گرم در هر هکتار شد لیکن در عمق آب آبیاری 95 سانتی متر عملکرد کاهش یافته و برابر با 35659 کیلوگرم در هکتار شد. اگر در مرحله سوم رشد گیاه تنش آبی وارد شود در عمق آب آبیاری کامل(wm=86/99 سانتی متر) عملکرد برابر با 32508 کیلوگرم در هکتار می شود. حداکثر سود خالص به ترتیب در عمق آب آبیاری محدودیت زمین، آبیاری کامل و در عمق آبیاری در محدودیت منابع آب بدست آمد.

لینک کمکی