دانلود فایل Word مقاله تخمين مکاني نيترات آب آشاميدني با استفاده از دو روش کريجينگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تخمين مکاني نيترات آب آشاميدني با استفاده از دو روش کريجينگ :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات:10

چکیده:

آب های آشامیدنی در روستاهای واقع در روستاهای واقع در دشت قروه و بیجار در شرق استان کردستان مقادیر قابل توجهی از نیترات را نشان می دهند. بدین منظور تعداد 345 نمونه از آب های آشامیدنی تمامی روستاها جمع آوری و میزان نیترات آن توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. برای محاسبه تغییرات ساختار مکانی نیم تغییرنما محاسبه شد و برای آن سه مدل توانی، گوسی و کروی برازش داده شد. برای محاسبه غلظت نیترات از دو روش میان یابی شامل کریجینگ لوگ نرمال معمولی و کریجینگ شاخص استفاده شد. مقادیر غلظت نیترات در دامنه گسترده ای از 4 تا 117 میلی گرم بر لیتر بود. غلظت نیترات در 88/6 درصد از نمونه ها بیش از 10 میلی گرم بر لیتر بود(بر اساس استاندارد WHO). نیم متغیرنما با مدل نمایی بهترین برازش را برای هردو مدل های نیم متغیرنما داشته است. مدل نمایی همچنین برای حالت همسانگردی نتایج بهتری را نسبت به حالت ناهمسانگردی داشت. روش کریجینگ لوگ نرمال معمولی کمترین خطا را به نسبت کریجینگ شاخص بر اساس شاخص های آماری حداقل میانگین خطا (ME) و میانگین مربعات خطا (RMSE) داشته است. روش میان یابی کریجینگ شاخص به نسبت کریجینگ لوگ نرمال معمولی نتایج بهتری را در حالت ناهمسانگردی داشت.

لینک کمکی