دانلود فایل Word مقاله تعيين آستانه تنش رطوبتي گياه طالبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تعيين آستانه تنش رطوبتي گياه طالبي :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات:8

چکیده:

هدف از این آزمایش تخمین آستانه تنش رطوبتی گیاه طالبی، برنامه ریزی زمان مناسب آبیاری، تعیین راندمان تولید به ازای مصرف آب و تعیین بهترین عملکرد در مقابل تنش ایجاد شده بود. این آزمایش در مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین، در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آبیاری بصورت درصد کاهش رطوبت قابل استفاده خاک به ترتیب 20، 40، 60 و 80 درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک بود و زمان آبیاری با توجه به درصد تخلیه رطوبت خاک تعیین شد. با اندازه گیری رطوبت به طور روزانه میزان آب مصرفی در هر تیمار تعیین شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد تیمارهای آبیاری در سطح 1 درصد اختلاف معنی داری وجود داشت و بیشترین عملکرد مربوط به تیمار 20 درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده گیاه به میزان 29094 کیلوگرم در هکتار و بهترین راندمان تولید محصول به ازای یک متر مکعب آب مربوط به تیمار 40 درصد تخلیه رطوبت به میزان 6/21 کیلوگرم بر متر مکعب آب مصرفی و عملکردی برابر با 26618 کیلوگرم در هکتار بود. اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد بین قند تیمارها وجود داشت. لیکن بین ضخامت گوشت طالبی اختلاف معنی داری وجود نداشت.

لینک کمکی