دانلود فایل Word مقاله تأثير روشهاي خاک ورزي حفاظتي بر ميزان مصرف آب در کشت گندم پس از برنج در جنوب خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تأثير روشهاي خاک ورزي حفاظتي بر ميزان مصرف آب در کشت گندم پس از برنج در جنوب خوزستان :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات:10

چکیده:

این تحقیق به مدت یکسال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور بمنظور مقایسه روش های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم در زراعت گندم پس از برداشت برنج کشت شده به روش پادلینگ مورد بررسی قرار گرفت.در این طرح روشهای خاک ورزی شامل:A)گاوآهن برگردان دار+ دیسک + ماله، B) گاوآهن قلمی+ دیسک، C) رتیواتور+ دیسک، D) دوبار دیسک عمود برهم بود. متغیرهای عملکردی مورد بررسی شامل، جرم مخصوص ظاهری، سرعت پیشروی و پسروی آب در خاک، روند پیشروی آب در خاک، شاخص برداشت و عملکرد دانه بودند. نتایج بدست آمده حاکی این است که روشهای مختلف خاک ورزی حفاظتی تاثیر معنی داری بر میزان عملکرد ندارند و با توجه به حجم متفاوت آب مورد نیاز در تیمارهای مختلف، تیمار دو بار دیسک عمود بر هم با مصرف حجم کمتر آب و با در نظر گرفتن نبود تفاوت معنی دار در عملکرد، بیشترین راندمان در بهره وری از آب مصرفی را دارا می باشد.

لینک کمکی