دانلود فایل Word مقاله بررسي روابط بين فراواني اسپورقارچهاي ميکوريز آربوسکولار و خصوصيات خاک دربرخي از باغهاي چاي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي روابط بين فراواني اسپورقارچهاي ميکوريز آربوسکولار و خصوصيات خاک دربرخي از باغهاي چاي ايران :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات:2

چکیده:

اهمیت قارچهای میکوریزی درکشاورزی پایدار اساسا به نقش این قارچها به عنوان عامل رابط بین گیاه و خاک مربوط می شود از انجایی که قارچهای میکوریز وزیکولار – آربوسکولار فاقد میزبان اختصاصی هستند شرایط بهره برداری از آنها را ویژگیهای اکولوژیکی تعیین می کند عوامل مختلفی از جمله میزان موادآلی خاک نوع کشت مصرف کودهای فسفره خصوصیات اقلیمی منطقه و به خصوص مدیریت مزرعه برتعداد و فعالیت قارچهای میکوریزی تاثیر میگذارند و موجب میشوند که جمعیت اسپور درخاکهایم ختلف متفاوت باشد مطالعات پراکنش قارچهای میکوریز آربوسکولار درشرایط اکولوژیک مختلف جهان و رابطه آن با برخی خصوصیات خاک و پوشش گیاهی توسط محققین مختلف بررسی شده است علاوه برنوع گیاه درصد کلنیزاسیون ریشه و خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک نیز برجمعیت اسپورموثر می باشد از آنجا که قارچهای میکوریز آربوسکولار به عنوان واسطه درانتقال عناصرغذایی ازگیاه به خاک و ازخاک به گیاه نقش مهم یدربهبود وضع گیاه و خاک دارند لذا فراوانی اسپوراین قارچها درخاک باغهای چای مطالعه و رابطه آن با خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک مورد بررسی قرارگرفته است.

لینک کمکی