دانلود فایل Word مقاله تأثير سطوح مختلف آرايش کاشت و ميزان بذر بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا رقم RGS003 در بهبهان.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تأثير سطوح مختلف آرايش کاشت و ميزان بذر بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا رقم RGS003 در بهبهان. :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات:7

چکیده:

انتخاب آرایش کاشت و میزان بذر مناسب می تواند افزایش تولید در واحد سطح را فراهم آورد. جهت بررسی تأثیر این عوامل برعملکرد دانه کلزا و اجزای آن، در سال زراعی 87-1386 این آزمایش به صورت کرت های یک بار خردشده در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار بر روی رقم RGS003 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان به اجرا در آمد. در این آزمایش چهار سطح آرایش کاشت (پشته های 60 و 50 سانتی متری با دو و سه خط کاشت روی هر پشته) به عنوان فاکتور اصلی و چهار میزان بذر (4، 6، 8 و 10 کیلوگرم بذر در هکتار) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج این بررسی نشان داد آرایش کاشت و میزان بذر اثر معنی داری در سطح 1% بر عملکرد و اجزای آن داشتند، چنانچه با کاهش عرض پشته ها از 60 به 50 سانتیمتر و افزایش میزان بذر از 4 به 10 کیلوگرم، عملکرد به طور معنی داری کاهش یافت. حداکثر عملکرد دانه (2855/19 کیلوگرم در هکتار) از تیمار عرض پشته 60 سانتی متر و دو خط کاشت روی پشته با مصرف 4 کیلوگرم بذر در هکتار به دست آمد. بالاترین تعداد غلاف در بوته(114/8 غلاف)، بیشترین تعداد دانه در غلاف(26/5 دانه) و بالاترین وزن هزاردانه(3/52 گرم) نیز متعلق به همین تیمار بود. در بین صفات مطالعه شده، گرم) نیز متعلق به همین تیمار بود. در بین صفات مطالعه شده،(**0/92=r) در نهایت با توجه به نتایج این آزمایش، کاشت روی پشته های 60 سانتی متری و دو خط کاشت روی پشته با مصرف 4 کیلوگرم بذر در هکتار جهت دستیابی به بالاترین عملکرد دانه کلزا توصیه می شود.

لینک کمکی