دانلود فایل Word مقاله تأثير سطوح مختلف کود دي آمونيوم فسفات بر عملکرد دانه و صفات مورفولوژيک آفتابگردان در شرايط اقليمي خرم آباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله تأثير سطوح مختلف کود دي آمونيوم فسفات بر عملکرد دانه و صفات مورفولوژيک آفتابگردان در شرايط اقليمي خرم آباد :

تعداد صفحات:6

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر کود دی آمونیوم فسفات بر عملکرد دانه و صفات مورفولوژیک آفتابگردان (واریته آلستار)، آزمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال زراعی 1385-86 با 16 تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجراء گردید. در این آزمایش کود مورد نظر در 4 سطح (45، 60، 90 و 180 کیلوگرم در هکتار) و در دوره های رشدی ( 1 به هنگام کاشت 2 در ارتفاع 15 سانتی متری گیاه 3 به هنگام تشکیل طبق 4 به هنگام شروع گلدهی) در دسترس گیاه قرار داده شد، که از ترکیب این نسبت ها در مراحل چهار گانه رشد گیاه به همراه تیمار شاهد، جمعاً 16 تیمار کودی شکل گرفت. نتایج به دست آمده از بررسی تقسیط کود دی آمونیوم فسفات در مراحل مختلف رشد آفتابگردان اثر معنی داری بر عملکرد دانه، ارتفاع گیاه، عملکرد طبق و قطر طبق آفتابگردان در سطح 1% نشان داد. همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمارکودی 90 کیلوگرم در هکتار به همراه کاشت و 90 کیلوگرم در هکتار در ارتفاع 15 سانتی متری گیاه از نظر عملکرد دانه، ارتفاع گیاه، عملکرد طبق و قطر طبق مناسب ترین تیمار شناخته شد.

لینک کمکی