دانلود فایل Word مقاله بررسي عملکرد دانه و اجزاي آن درژنوتيپ هاي گندم تحت تاثير تنش خشکي پس ازگل دهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي عملکرد دانه و اجزاي آن درژنوتيپ هاي گندم تحت تاثير تنش خشکي پس ازگل دهي :

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

محمدهادی طاهری – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
علی اشرف جعفری – هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
شهرام نخجوان – هیئت علمی دانشگاه آزادبروجرد
ایوب ارغوانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان فسا

چکیده:

تنش خشکی یکی ازمهمترین عوامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی می باشد به منظور مطالعه تاثیر تنش خشکی برعملکرد دانه و اجزای آن در16ژنوتیپ گندم آزمایش مزرعه ای طی سالهای زراعی 87-86 درمرکز تحقیقات کشاورزی حسن اباد داراب انجام شد این آزمایش درقالب دوطرح بلوک کامل تصادفی جدا از اهم با دوسطح رطوبتی مطلوب و تنش خشکی پس از گلدهی با سه تکرار طراحی و اجزا شد تنش خشکی پس از گل دهی سبب کاهش عملکرد دانه و اجزای ان درتمامی ژنوتیپ ها گردید میانگین صفات درشرایط خشکی کاهش معنی دار یافت p %5)کاهش تعداد دانه درسنبله و وزن هزاردانه علت اصلی افت عملکرددانه درشرایط تنش خشکی بود ژنوتیپ شماره 4 بیشتیرن عملکرد دانه 6090 کیلوگرم درهکتار را درشرایط تنش خشکی تولید کرد درحالیکه درشرایط مطلوب بیشترین عملکرد دانه 8146 کیلوگرم درهکتار ازژنوتیپ شماره 2 بدست آمد براساس شاخص حساسیت بهتنش ژنوتیپ های شماره 15 و شماره 16 بهترتیب کمترین و بیشترین حساسیت به تنش را از خود بروز دادند تجزیه همبستگی عملکرد دانه با اجزای آن نشان داد که درشرایط تنش خشکی شاخص برداشت r=0/76 و عملکرد بیولوژیک r=0/54 وبالاترین همبستگی را با عملکرد دانه دارند ( p %5)

لینک کمکی