دانلود فایل Word مقاله بررسي کارايي استفاده ازسه نوع کولتيواتور بصورت انفرادي و ترکيبي و زمان کاربرد آن درمزارع پنبه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي کارايي استفاده ازسه نوع کولتيواتور بصورت انفرادي و ترکيبي و زمان کاربرد آن درمزارع پنبه :

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: 14

نویسنده(ها):

شهرام دانشمندی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

انواع مختلف کولتیاتور بهعنوان یک ماشین داشت چندمنظوره عمومی درمزارع مورد استفاده قرارمیگیرد ولی علاوه براستفاده انفرادی هرکدام از کولتیواتورها ترکیب استفاده از آنها دردفعاتکاربرد نیز به علت مزیت کارایی هریک می تواند اهمیت داشته باشد ازطرف دیگر با توجه به اینکه استفاده ازعلف کش پس ازکاشت پنبه درمنطقه فسا مرسوم نبوده و علف کش فقط یکبار پیش ازکاشت استفاده می شود کاربرد کولتیواتور به عنوان ماشین داشت چندمنظوره و تکمیلی پس از کاشت حائز اهمیت بوده و میتواند نقش مهمی درافزایش عملکرد داشته باشد براین اساس ازمایشی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل 11 تیمار و درسه تکرار اجرا و با استفاده از روش تجزیه واریانس و آزمون چنددامنه ای دانکن مورد تحلیل قرارگرفت تیمارها عبارت بودند از استفاده ازکولتیواتور هلالی یک باردرهفته ششم پس ازکاشت T1) استفاده ازکولتیواتور غلتان یک باردرهفته ششم پس ازکاشت T2 استفاده ازکولتیواتور پنجه غازی یکباردرهفته ششم پس ازکاشت T3 استفاده ازکولتیواترو هلالی درهفته ششم و کولتیواتور غلتان درهفته هشتم T4 استفاده ازکولتیواتور هلالی درهفته ششم و کولتیواتور پنجه غازی درهفته هشتم T5استفاده از غلتان درهفته ششم و کولتیواتور پنجه غازی درهفته هشتم T6 دوبار استفاده ازکولتیواتور هلالی درهفته ششم و هشتم T7 دوباراستفاده ازکولتیواتور غلتان درهفته ششمو هشتم T8 دوبار استفاده ازکولتیواتور پنجه غازی درهفته ششم و هشتم T9 کنترل تمام فصل علفهای هرز شاهد T10 و عدم کنترل علفهای هرز شاهد T11

لینک کمکی