دانلود فایل Word مقاله ارزيابي روشهاي ميانيابي کريجينگ و رگرسيون خطي بر پايه DEM در تهيه نقشه همبارش سالانه در استان خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي روشهاي ميانيابي کريجينگ و رگرسيون خطي بر پايه DEM در تهيه نقشه همبارش سالانه در استان خراسان رضوي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 87

تعداد صفحات:16

چکیده:

استفاده از روش های معمول میانیابی با توجه به پراکندگی زیاد ایستگاه های دیده بانی هوا در مناطق شرقی کشور موجب ناکارآمدی این روشها می گردد، اهمیت این موضوع در مورد عنصر اقلیمی بارش با توجه به تغییرات شدید مکانی آن دو چندان است. از این رو استفاده از روشی که بتواند فضایی زیاد موجود بین ایستگاه های دیده بانی هوا را به طور منطقی میانیابی نماید، مطرح می گردد. این پژوهش به ارزیابی نتایج میانیابی بارش 33 ساله 28 ایستگاه دیده بانی هوا در استان خراسان رضوی با روش کریجینگ و رگرسیون خطی بر پایه DEM می پردازد، بررسی روشهای رگرسیون خطی نشان دهنده مناسب بودن دو تابع رگرسیون نمایی و سینوسی است.
آزمون آماری T زوجی و ویلکاکسون رتبه ای نشان دهنده عدم وجود تفاوت بین میانگین و میانه روش کریجینگ و رگرسیون توابع نمایی و سینوسی در سطح معناداری 0/05 با بارش واقعی ایستگاه های دیده بانی هوا است. نتایج این پژوهش نشان دهنده مناسب بودن مقادیر میانیابی بارش سالانه استانخراسان رضوی با روش رگرسیون خطی سینوسی بر پایه DEM است.

لینک کمکی