دانلود فایل Word مقاله اثر فاضلاب تصفيه شده شهري بر شاخص عملکرد دانه و اجزاي آن در گياه آفتابگردان تحت شرايط تيمارهاي آبياري زيرسطحي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله اثر فاضلاب تصفيه شده شهري بر شاخص عملکرد دانه و اجزاي آن در گياه آفتابگردان تحت شرايط تيمارهاي آبياري زيرسطحي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

تعداد صفحات:12

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از پساب فاضلاب تصفیه شده شهری بر شاخص عملکرد و اجزای آن در گیاه آفتابگردان، آزمایشی در سال زراعی 1382 در مزرعه آزمایشی تصفیه خانه جنوب اصفهان، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار و 3 تکرار اجرا گردید . تیمارهای مورد بررسی در این تحقیق شامل : آبیاری با آب معمولی به صورت نشتی ) ) FIN ، آبیاری با پساب به صورت نشتی ) ) FIW ، آبیاری با پساب به صورت قطره ای سطحی ) ) SDI ، آبیاری با پساب به صورت قطر ه ای زیرسطحی در عمق 15 سانتی متری خاک ) ) SDI15 و آبیاری به صورت قطره ای زیرسطحی در عمق 30 سانتی متری خاک ) ) SDI30 بودند . نتایج نشان داد که آبیاری با پساب به صورت قطره ای زیرسطحی در عمق 30 سانتی متری خاک (SDI30) به طور معنی داری، حداکثر عملکرد دانه را نسبت به سایر تیمارها دارا بود و اختلاف معنی دار نشان داد . همچنین تیمارهای SDI15 و SDI30 دارای بیشترین مقدار وزن هزاردانه و درصد پوکی دانه بودند و اختلاف معنی داری نسبت به سایر تیمارها نشان دادند . درمقابل آبیاری با آب معمولی به روش نشتی (FIW) در مقایسه با سایر تی مارها دارای کمترین میزان عملکرد دانه و وزن هزار دانه بود . همچنین تیمارها از نظر درصد روغن اختلاف معنی داری با هم نشان ندادند . بر اساس نتایج این مطالعه آبیاری با پساب در مقایسه با آب معمولی تاثیر ویژه ای بر عملکرد دانه و وزن هزار دانه داشته و آبیاری با پساب در عمق 30 سانتی متری خاک در شرایط مشابه با مطالعه حاضر مناسب می باشد .

لینک کمکی