دانلود فایل Word مقاله ارزيابي اقتصادي اصلاح طرح هندسي تقاطعات همسطح به منظور بهبود ايمني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي اقتصادي اصلاح طرح هندسي تقاطعات همسطح به منظور بهبود ايمني :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

در تمامی کشورهای جهان تصادفات ترافیکی به عنوان یک مشکل عمده که ایمنی عمومی را به خطر انداخته است، جلوهگر شده است . خسارات جانی و مالی ناشی از تصادفات یکی از عوارض ناگوار حملونقل در جوامع امروزی میباشد . هرساله بیش از هزاران نفر در کشور بر اثر تصادفات در معابر شهری و بینشهری جان خود را از دست میدهند . اثرات مربوط به تصادفات تنها هزینههای جانی را شامل نمیگردد، بلکه هزینههای گزاف اجتماعی و اقتصادی آن همراه با آثار فراوان فیزیکی و روانی بر روی افراد و جوامع قابل توجه میباشد . از طرفی تقاطعات بخش اجتنابناپذیری از شبکه معابر میباشند، که به دلیل همگرا شدن جریانهای ترافیکی مختلف در آن، از جمله نقاط حادثهخیز بشمار میآیند . بطور کلی بروز تصادفات در تقاطعات همسطح میتواند ناشی از عوامل مختلفی چون عوامل ترافیکی، طرحهندسی و ویژگیهای وسایل کنترل ترافیکی باشد . لذا بهبود ایمنیدر تقاطعات مستلزم ارائه راهکاری مناسب و اقتصادی میباشد، که تنها از طریق ارزیابی و تحلیل اقتصادی دقیق و مبتنی بر پایهها و اصول علمی امکانپذیر میباشد . ارزیابی اقتصادی میتواند در تحلیلهای اقتصادی برای دستیابی به راه حلهای درست و منطقی مورد استفاده قرار گیرد . این مقاله بدنبال ارزیابی اثرات متغیرهای طرحهندسی تقاطعات همسطح به منظور بهبود ایمنی تقاطع میباشد، تا از طریق تجزیه و تحلیل هزینه – فایده اجرای هریک از متغیرها با استفاده از روش آنالیز ارزش آینده، بازگشت اقتصادی سرمایهگذاری انجام شده را مورد بررسی قرار دهد .

لینک کمکی