دانلود فایل Word مقاله اثر کاربرد ضايعات کارخانجات نيشکر، کودهاي دامي و کاه گندم بر کربن آلي خاک و عملکرد گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله اثر کاربرد ضايعات کارخانجات نيشکر، کودهاي دامي و کاه گندم بر کربن آلي خاک و عملکرد گندم :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

تعداد صفحات:7

چکیده:

جهت افزایش میزان کربن آلی در خاک و همچنین ارتقا میزان تولید محصول گندم، افزودن بقایای گیاهی و دامی بخاک حائز اهمیت میباشد . اغلب خاکهای استان خوزستان از نظر میزان کربن آلی در حد ضعیف ( کمتر از ( %1 بوده و لذا ارتقاء میزان مواد آلی خاک از اهم فعالیتهای بخش کشاورز ی در این استان است . از بقایای گیاهی عمده ای که به عنوان کود آلی مورد استفاده قرار می گیرند، ضایعات کارخانجات نیشکر از جمله باگاس و فیلترکیک ( گل کارخانه یا گل صافی ) موجود در استان می باشند . بجز قسمتی از باگاس که صرف تولید کاغذ میگردد، مابقی بدون استفاده، دپو میگردند و لذا می توانند به عنوان کود آلی مورد بهره برداری قرار گیرند . به این منظور، طرحی تحقیقاتی در قالب آماری بلوکهای کامل تصادفی و بصورت کرتهای دائمی یکبار خرد شده به مدت 5 سال 1378) تا (1383 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاوور واقع در 31 ° 00 عرض شمالی و 48 ° 27 طول شرقی اجرا گردید . تیمارهای اصلی شامل نوع کود آلی بوده که عبارتند از : باگاس و فیلترکیک نیشکر، کود گاوی، کود مرغی ( کودهای دامی ) و کاه و کلش گندم ( بقایای گیاهی ) ، که با شاهد بدون کود آلی مقایسه می گردند . مقادیر کود نیز به عنوان تیمار فرعی شامل 2/5 ، 5 و 10 تن در هکتار می باشند . در هر سال پس از برداشت، عملکرد محصول، وزن هزاردانه و درصد کربن آلی، تعیین گردید . نتیجه آنکه، برای مزارع گندم نیمه جنوبی استان خوزستان ( با شرایطی مشابه منطقه مورد مطالعه ) ، مصرف سالانه 2/5 تن در هکتار از فیلترکیک نیشکر و 10 تن در هکتار کود گاوی و یا باگاس به منظور افزایش عملکرد دانه و میزان حاصلخیزی خاک، به مدت حداقل 5 سال لازم می باشد .

لینک کمکی