دانلود فایل Word مقاله ارتباط بين خصوصيات پسابهاي صنعتي با باکتريهاي مقاوم به فلزات سنگين به منظور تصفيه بيولوژيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارتباط بين خصوصيات پسابهاي صنعتي با باکتريهاي مقاوم به فلزات سنگين به منظور تصفيه بيولوژيکي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

تعداد صفحات:8

چکیده:

مقاومت به فلزات سنگین در جوامع میکروبی موجود در پسابهای صنعتی آلوده با این ترکیبات سمی، که در نتیجه تماس این جوامع زیستی با آلاینده های فلزی حاصل می شود، می تواند تحت تاثیرخصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی منبع آلاینده قرار بگیرد . بنابراین با بررسی ارتباط این فاکتورها با جمعیت باکتری مقاوم با فلز، که به عنوان یک روش تصفیه بیولوژیکی موثر جهت استخراج فلزات سنگین از پسابها و حتی خاکهای آلوده با فلز استفاده میشوند، می توان شرایط بهینه برای تصفیه بیولوژیکی بهتر، مهیا نمود . به منظور این هدف سه نمونه از پساب صنعتی کارخانه ذوب آهن اصفهان ( پساب صنعتی سمی (1) ، پساب ابتدای زهکش اصلی (2) و پساب صنعتی عادی ))3) انتخاب و نمونه برداری شد . مقادیر pH و 2 EC نمونه های پساب با دستگاه pH متر و EC متر و غلظت فلزات نیز بوسیله دستگاه جذب اتمی، تعیین گردید . مقادیر 3 BOD و4 COD نیز بلافاصله پس از نمونه برداری اندازه گیری شدند . به منظور جداسازی و شمارش باکتریهای مقاوم به فلزات سرب، روی و کادمیوم، 0,5 میلی لیتر از هر نمونه پساب، در سه رقت و دو تکرار، در محیط کشت PHG- آگار با غلظت 0,5 میلی مول فلز، به روش انتشار بر پلیت 5 کشت داده شدند .. پس از 3 الی 5 روز انکوباسیون در دمای 30 درجه سانتیگراد، تعداد باکتری مقاوم به هر فلز در هر میل ی لیتر پساب، بر اساس تعداد کلونی، حجم نمونه و رقت، تعیین گردید . آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار MSTAT-C انجام و نمودارها در محیط Excell تهیه شدند . نتایج، همبستگی غیر معنی داری را بین pH و EC با جمعیت باکتری مقاوم به فلزات سنگین نشان داد . در مورد BOD ، همبستگی منفی معنی داری ) r =0/95) با باکتریهای مقاوم به فلز سرب و روی مشاهده شد . COD نیز همبستگی مثبت بالایی با جمعیت باکتریهای مقاوم به سرب ، روی ) r=0/99) و کادمیوم ) r= 0/83) ، نشان داد .. از نظر مقاومت به فلز نیز، همبستگی معنی داری بین مقاومت و غلظت فلز مش اهده شد .

لینک کمکی