دانلود فایل Word مقاله ارزيابي زيست محيطي سد گتوندعليا با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي و منطق فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي زيست محيطي سد گتوندعليا با استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي و منطق فازي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

سد مخزنی گتوندعلیا در منطقه گتوند – شوشتر به عنوان آخرین سدی است که بر رودخانه کارون احداث میشود . در این تحقیق با توجه به حجم عظیم مخزن سد و بالاآمدگی رودخانه تا رقوم 245 متری و در نتیجه اثرهای زیستمحیطی نامطلوب آن، به ارزیابی زیستمحیطی آن با استفاده از روش رویهمگذاری نقشهها پرداخته و سپس نتایج به دست آمده از آن، با منطق فازی نیز مقایسه گردید .
نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد، مساحتی از اراضی که به زیر آب میرود از لحاظ اکولوژیکی دارای ارزش چندان زیادی نبوده، مهمترین کاربری آن یعنی توسعه جنگل تنها 7 درصد اراضی مستعد را تشکیل میدهد . همچنین استفاده از منطق فازی در روش مذکور، کم اهمیت نبودهاست . به طوریکه درصدهای مربوط به مدل توسعه جنگلکاری را تغییر قابل ملاحظهای داشته و طبقه خوب را از 7 درصد به 12 درصد و طبقه متوسط آن را از 30 درصد به 45 درصد رسانده است . این موضوع نشان میدهد که استفاده از منطق بولین یا فازی میتواند نقش تعیینکنندهای در طبقهبندی داشته باشد .

لینک کمکی