دانلود فایل Word مقاله بررسي ارقام مناسب آفتابگردان جهت تهيه پکتين و تعيين خصوصيات کيفي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي ارقام مناسب آفتابگردان جهت تهيه پکتين و تعيين خصوصيات کيفي آن :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

تعداد صفحات:8

چکیده:

پکتین به علت توانایی تشکیل ژل ماده بسیا ر با ارزشی است که در صنایع غذایی و دارویی کاربرد فراوانی دارد . یکی از مواد اولیه جهت تهیه پکتین ، سرآفتابگردان ( طبق ) بوده که بالقوه منبع عظیمی از پکتین، پکتین متوکسیل پایین می باشد . از آنجائی که رقم آفتابگردان نقش بسیار مهمی در میزان بهره ( راندمان ) و کیفیت پکتین دارد ،لذا در این تحقیق ارقام برتر استان گلستان شامل رقم های گلشید، رکورد، گابور، آذرگل و پروگرس ، انتخاب شدند تا ضمن تهیه پکتین و تعیین خصوصیات آنها، بهترین رقم ها نیز معرفی گردند . نمونه ها در اواخر خردادماه برداشت و پس از جداسازی دانه ها، طبق ها خشک و آسیاب شدند . جهت استخراج پکتین از محلول سدیم هگزامتا فسفات با غلظت 0/75 درصد در دمای 85°C به مدت 20 دقیقه و در pH=5 استفاده گردید . سپس میزان راندمان استخراج، خاکستر، اسید گالاکتورونیک ( درجه خلوص ) و درجه متیلاسیون هر رقم به تفکیک اندازه گیری شدند . نتایج نشان دادند رقم های گلشید و رکورد بالاترین راندمان استخراجرا داشته ،همچنین پکتین حاصل از آنها با داشتن 80/4 و 81/8 درصد اسید گالاکتورونیک بهترین خلوص و کیفیت را در بین سایر ارقام داشتند . درجه متیلاسیون پکتین استخراج شده بین 33/2 و 35/1 درصد بود، که هی چگونه اختلاف معنی داری بین ارقام مختلف از این نظر وجود نداشت ونتایج این قسمت بخوبی نشان دادند که پکتین آفتابگردان بطور طبیعی از نوع متوکسیل پایین می باشد . رقم گابور در رتبه دوم و رقم های آذرگل و پروگرس نیز با 1/8 و 2/3 درصد دارای کمترین راندمان استخراج بوده اند .

لینک کمکی