دانلود فایل Word مقاله مطالعه اثر متقابل شوري و کادميوم بر فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مطالعه اثر متقابل شوري و کادميوم بر فعاليت آنزيم آلکالين فسفاتاز خاک :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات:7

چکیده:

اگرچه مطالعات گسترده ای در زمینه تاثیر کادمیوم بر فعالیت های آنزیمی صورت گرفته، اما اثر متقابل کادمیوم و شوری بر فعالیت آنزیم ها بررسی نشده است. در این پژوهش سمیت کادمیوم بر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز تحت شرایط مختلف شوری در خاک بررسی شد. دو خاک متفاوت (شرودان و لنگرود) به وسیله نمک کلرید سدیم تا رسیدن به هدایت های الکتریکی اشباع 13، 18 و 28 (dS/m) شور شدند. سپس خاک ها به وسیله محلول 5 میکرومول کادمیوم بر گرم خاک آلوده شدند. فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز قبل و بعد از افزودن کادمیوم اندازه گیری شد. مقدار این شاخص در خاک شرودان در محدوده 82 تا 4/85 درصد و در خاک لنگرود در محدوده 84/27 تا 8/51 درصد قرار داشت. شاخص درصد بازدارندگی با افزودن نمک به خاک ها افزایش یافت، اما فاقد تفاوت معنی دار بین سطوح مختلف شوری بود. شوری اثر سمی کادمیوم در خاک را افزایش داد.

لینک کمکی