دانلود فایل Word مقاله بررسي چگونگي تغييرات فسفر قابل جذب خاک در نتيجه اجراي عمليات آبياري با فاضلاب شرق اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي چگونگي تغييرات فسفر قابل جذب خاک در نتيجه اجراي عمليات آبياري با فاضلاب شرق اهواز :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

تعداد صفحات:2

چکیده:

با توجه به بحران آب ، بهره برداری از فاضلابهای شهری و خانگی یک روش موثر در بر طرف نمودن نیاز آبی گیاهان در مناطق خشک و نیمه خشک و همچنین کاهش آلودگی محیط زیست می باشد . فاضلابهای شهری می توانند نیاز آبی و غذایی گیاهان را تعیین نمایند و به همین علت به عنوان منابع آب و کودی ارزان قیمت مورد توجه قرار گرفته اند . در ایران به علت فقر نسبی اغلب خاکها از نظر فسفر، این عنصر از نظر اقتصاد تهیه مواد خام، ساخت و واردات کود و همچنین به دلیل بررسی های خاکشناسی اهمیت فوق العاده ای نسبت به سایر عناصر دارد . در این پژوهش به بررسی تغییرات فسفر قابل جذب خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب شرق اهواز پرداخته شد . جهت انجام این تحقیق از 6 کرت به ابعاد 2/5 × 2/5 متر، در فضای سبز مجتمع فولاد خوزستان واقع در شرق اهواز استفاده شد . تیمارهای آبی عبارت بودند از فاضلاب شرق اهواز و آب رودخانه کارون که در قالب طرح آماری فاکتوریل با پایه کاملاً تصادفی و با سه تکرار اجرا گردید . بافت خاک محل اجرای طرح از جنس لوم و لوم رسی بوده است . فسفر قابل جذب خاک در ابتدای پژوهش و پس از 180 روز آبیاری با تیمارهای آبیاری، در سه عمق 0-15 ، 15-30 و 30-45 سانتی متری خاک تعیین گردید . نتایج حاصله بیانگر آن است که کاربرد فاضلاب شرق اهواز باعث افزایش معنی دار ) P<0/05) فسفر قابل جذب خاک گشته است .

لینک کمکی