دانلود فایل Word مقاله بررسي چگونگي تغييرات هدايت هيدروليکي اشباع خاک در نتيجه اجراي عمليات آبياري با فاضلاب شرق اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي چگونگي تغييرات هدايت هيدروليکي اشباع خاک در نتيجه اجراي عمليات آبياري با فاضلاب شرق اهواز :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

تعداد صفحات:2

چکیده:

کاربرد مجدد فاضلابهای شهری و خانگی در مصارفی نظیر آبیاری اراضی کشاورزی موجبات افزوده شدن برخی از یونهای قابل تبادل خاک، املاح و مواد جامد معلق را به خاک فراهم نموده که این امر، خواص فیزیکی و شیمیایی خاک را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد . از جمله مهمترین پارامترهای فیزیکی متاثر در این شرایط، میتوان به هدایت هیدرولیکی خاک اشاره نمود . در این پژوهش به بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک در نتیجه اجرای عملیات آبیاری با فاضلاب شرق اهواز پرداخته شد . جهت انجام این تحقیق از 6 کرت به ابعاد 2/5 2/5 × متر، در فضای سبز مجتمع فولاد خوزستان واقع در شرق اهواز استفاده شد . تیمارهای آبی عبارت بودند از فاضلاب شرق اهواز و آب رودخانه کارون که در قالب طرح آماری فاکتوریل با پایه کاملاً تصادفی و با سه تکرار اجرا گردید . بافت خاک محل اجرای طرح از جنس لوم و لوم رسی بوده است . هدایت هیدرولیکی خاک در ابتدای پژوهش و پس از 180 روز آبیاری با تیمارهای آبیاری، در سه عمق 0-15 ، 15-30 و 30-45 سانتی متری خاک تعیین گردید . نتایج حاصله بیانگر آن است که کاربرد فاضلاب شرق اهواز باعث افزایش معنی دار ) P<0/05) هدایت هیدرولیکی خاک گشته است .

لینک کمکی