دانلود فایل Word مقاله بررسي خصوصيات سيلويي تفاله ليمو ترش با افزودن خرماي ضايعاتي به عنوان خوراک دام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي خصوصيات سيلويي تفاله ليمو ترش با افزودن خرماي ضايعاتي به عنوان خوراک دام :

محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

ابراهیم قاسمی – مرکز تحقیفات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
سیدمظفر مهدی زاده – موسسه تحقیفات علوم دامی کشور

چکیده:

تفاله لیمو ترش حاصل از کارخانجات آبلیموگیری و خرمای ضایعاتی از منابع خوراکی با ارزش برای تغذیه دام هستند . لذا در یک طرح آماری کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل (4×5) اثرات سطوح مختلف خرمای ضایعاتی بجای ملاس در ترکیب تفاله لیمو ترش سیلو شده مورد ارزیابی قرار گرفت . پنج گروه سیلو تهیه شد و در چهار زمان برداشت 45) ، 90 ، 135 و 180 روز ) از آنها نمونه برداری بعمل آمد . مواد پایه سیلوها شامل تفاله تازه لیمو ترش، کاه گندم و اوره بود که به ترتیب حاوی 6/5 درصد ملاس ( شاهد ) ، فاقد ملاس و خرمای ضایعاتی، 6/5 ، 11 و 15 درصد خرمای ضایعاتی بود . سیلوها در 80 بشکه پلی اتیلن تهیه شدند و در هر مرحله از 20 سیلو نمونه برداری شد . میزان ماده خشک، پروتئین خام، pH و ازت آمونیاکی آنها اندازه گیری شد . سیلوها بوی خوبی داشتند رنگ آنها قهوه ای بود و با افزایش درصد خرما، رنگ سیلوها تیره تر می شد . نتایج تجزیه شیمیایی، میزان ماده خشک سیلوها را بترتیب 34/08 ، 33/13 ، 35/28 ، 36/24 و 36/30 درصد، پروتئین خام 10/10 ، 10/32 ، 9/80 ، 10/01 و 9/84 درصد و میزان pH را 4/00 ، 4/09 ، 3/99 ، 3/97 و 3/93 و میزان ازت آمونیاکی را 48/13 ، 57/31 ، 47/88 ، 39/19 و 37/50 گرم در هر کیلوگرم کل ازت نشان داد . از لحاظ درصد پروتئین خام اختلافی نشان ندادند ) P>0/05) ولی از لحاظ درصد ماده خشک، pH و ازت آمونیاکی اختلاف معنی دار مشاهده شد ).P<0/01) در مقایسه بین گروه ها، بیشترین اختلاف بین سیلوی گروه دوم ( فاقدملاس و خرما ) و گروه پنجم ( حاوی 15 درصد خرما ) مشاهده شد ).P<0/01) زمان برداشت سیلوها بجز در pH ، در سایر موارد اثر معنی داری نداشت و اثر متقابل بین فرمولهای سیلویی و زمان برداشت نیز معنی دار نبود . نتایج حاصل بیان می کند که می توان از 15 درصد خرمای ضایعاتی در ترکیب تفاله لیموی سیلو شده استفاده نمود و سیلو را بعد از گذشت 45 روز برداشت نمود

لینک کمکی