دانلود فایل Word مقاله مقايسه کلر باقيمانده در منابع آب شرب شهري و روستايي استان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مقايسه کلر باقيمانده در منابع آب شرب شهري و روستايي استان ايلام :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات:7

چکیده:

آب یکی از اساسی ترین نیاز موجودات زنده بر روی زمین است و بدون آن ادامه زندگی برای هر موجودی غیر ممکن بوده ودر مراحل مختلف تامین و توزیع در معرض آلودگی ( ورود میکروارگانیسم های بیماریزا از جمله حصبه و شبه حصبه، ;) می باشد بنابراین برای تهیه آب سالم و جلوگیری از اپیدمی از روش های مختلف تصفیه آب بخصوص حذف عوامل بیماریزا از واحد کلر زنی که اغلب در مراحل مختلف تصفیه خانه آب و شبکه توزیع قرار دارد استفاد ه می نمایند . جهت تعیین مقدار کلر باقیمانده در شبکه های آبرسانی شهری از روش های مختلف از جمله ارتوتولیدین و DPD می توان استفاده کرد .
: پس از هماهنگی با کارشناسان بهداشت محیط استان، کلاس های بازآموزی یک روز برای کلیه کاردان ها و کارشناسان بهداشت محیط ( جهت حصو ل به اطلاعات یکنواخت ) استان تشکیل گردد که بعد از توجیح طرح و اهداف آن به مراکز بهداشت خود در شهرستان مراجعه کرده و در از قسمت های مختلف شبکه آبرسانی مناطق شهری و روستایی کلرسنجی انجام گرفت .
: نتایج حاصله پس از تجزیه و تحلیل نشان داد که کلر باقیمانده آب از مجموع کل 45526 نمونه اخذ شده در مراکز شهری، 89/71 درصد مطلوب و 10/28 درصد نامطلوب و از تعداد کل 157075 نمونه اخذ شده در مراکز روستایی استان، 74/71 درصد مطلوب و 25/29 درصد نامطلوب و تفاوت معنی دار بود ) P =0/00001) و مقایسه شش ماهه اول و دوم در شهر نشان داد ک ه از نظر مطلوبیت کلر باقیمانده آب، تفاوت معنی داری در شش ماهه اول و دوم وجود دارد و این تفاوت به نفع شش ماهه دوم می .(P =0/00001) ( در حالیکه در روستا تفاوت به نفع شش ماهه اول می باشد P =0/00001)باشد امید است با اقدامات صحیح و سازماندهی و مدیریت عالی بتوان د رصد نامطلوب کلر باقیمانده را در شبکه های آبرسانی شهری و روستایی به صفر تقلیل داد بطوریکه موارد نامطلوب کلر باقیمانده در شبکه های توزیع به صفر تقلیل یابد .

لینک کمکی