دانلود فایل Word مقاله مقايسه تأثير EDTA و کمپوست بقاياي نيشکر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مقايسه تأثير EDTA و کمپوست بقاياي نيشکر :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی

تعداد صفحات:2

چکیده:

گیاهانی که برای پاکسازی خاک از آلاینده ها مورد استفاده قرار می گیرند اصطلاحا " انباشتگر نامیده می شوند . با گیاهانی که در دسترس هستند برای پاکسازی خاک ممکن است سالها و یا حتی یک دهه وقت لازم باشد . به همین دلیل گیاه پالایی به همراه مواد شیمیایی اصلاح کننده مطرح شد . در این حالت ماده خشک تولید شده افزایش یافته و موجب می گردد مقدار زیادی عناصر فلزی جذب گیاه گردند . گیاه پالایی شیمیایی عبارتست از استفاده از ترکیبات شیمیایی و مواد آلی برای بهبود راندمان پالایش عناصرفلزی توسط گیاهان . این تحقیق با هدف مقایسه تأثیر کلات کننده سنتزی ) ) EDTA و کمپوست در پالایش خاک آلوده به عناصر کادمیم ، سرب و نیکل تحت کشت کلزا ، به صورت آزمایش گلخانه ای در قالب طرح آماری کاملا " تصادفی طراحی و اجرا شد . تعداد 5 بذر کلزا با قوه نامیده 95 درصد در گلدانها کاشته شد و 2 هفته پس از کاشت EDTA به مقادیر صفربه عنوان شاهد و 10 و 20 میلی مول بر کیلوگرم همراه با آب آبیاری به گلدانها اضافه شدند . 8 هفته پس از کاشت گیاهان برداشت شدند و آنالیز خاک و گیاه صورت گرفت . نتایج نشان داد کاربرد کلات کننده ها غلظت عناصر سنگین کادمیم ، سرب و نیکل را در اندام هوایی گیاه و ریشه کلزا افزایش داد . حلالیت عناصر آلاینده در خاک در نمونه هایی که کلات دریافت کرده بودند نسبت به نمونه های شاهد در سطح احتمال 1 درصد به طور معنی داری بیشتر بود و این افزایش در نمونه های با سطح بالای کلات کننده به مراتب بیشتر از سطح کم کلات کننده بود . تأثیر کمپوست و EDTA در انتقال عنصر کادمیم و سرب از ریشه به اندامهای هوایی در مقایسه با شاهد معنی دار بود . در سطح زیاد آلودگی خاک EDTA و کمپوست نقش مؤثری بر انتقال نیکل از ریشه به اندام های هوایی در مقایسه با شاهد نشان دادند . نتایج نشان داد که تأثیر کمپوست و EDTA بر ضریب انتقال
و شاخص جذب عناصر در مقایسه با شاهد معنی دار بود . افزایش شاخص جذب در تیمارهای کمپوست را می توان به نقش مثبت کمپوست در بهبود خواص فیزیکی ، شیمیایی و حاصلخیزی خاک مرتبط دانست و کاهش شاخص جذب در تیمارهای با سطح زیاد EDTA را می توان به ایجاد سمیت در گیاه و کاهش عملکرد آن نسبت داد .

لینک کمکی