دانلود فایل Word مقاله نرخ رسوب کلرايد و خوردگي اتمسفر ايجاد شده توسط صنايع گاز و پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و تاثير آن بر کيفيت سيلاب منطقه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله نرخ رسوب کلرايد و خوردگي اتمسفر ايجاد شده توسط صنايع گاز و پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و تاثير آن بر کيفيت سيلاب منطقه :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات:10

چکیده:

به منظور تعیین آلودگی هوا و میزان خوردگی اتمسفری در منطقه عسلویه و تاثیر آن بر کیفیت سیلابهای منطقه و با توجه به موقعیت صنایع، توپوگرافی منطقه و جهت بادهای غالب نقاط مختلفی جهت سنجش دی‌اکسیدگوگرد، نرخ سولفاتاسیون هوا و ‌نرخ رسوب کلراید تعیین و پارامترهای فوق در چهار ایستگاه مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفت.
براساس نتایج حاصل برای فلزات روی، مس و آلومینیوم خوردگی اتمسفر منطقه در 5/62 درصد مواقع متوسط، 3/33 درصد مواقع، متوسط تا شدید و در 2/4 درصد مواقع شدید تا بسیار شدید بوده است. در مجموع برای فلزات مذکور و در کل سال به طور متوسط خورندگی اتمسفر منطقه در کلاس متوسط تا شدید قرار می‌گیرد. همچنین خوردگی اتمسفر در مورد کربن استیل در 1/2 درصد مواقع کم تا متوسط، 5/12 درصد مواقع متوسط، 9/47 درصد مواقع متوسط تا شدید، 3/33 درصد مواقع شدید و 2/14 درصد مواقع بسیار شدید بوده است که به این ترتیب و در مجموع در کل سال به طور متوسط خوردگی اتمسفر منطقه برای کربن استیل در کلاس شدید قرار می‌گیرد.

لینک کمکی