دانلود فایل Word مقاله مقايسه دقت معيارهاي تجربي موهر کلمب، هوک و براون و بينياوسکي دربررسيشکست سنگ و ارائه يک مدل جديد غيرخطي به کمک روش تقريب حداقل مربعات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله مقايسه دقت معيارهاي تجربي موهر کلمب، هوک و براون و بينياوسکي دربررسيشکست سنگ و ارائه يک مدل جديد غيرخطي به کمک روش تقريب حداقل مربعات :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:8

چکیده:

بدلیل پیچیدگی های کاربرد معیارهای تئوریک در پیش بینی رفتار توده سنگ ، معیارهای تجربی متعددی برای سنگ پیشنهاد شده است . معیارهای غیرخطی هوک و براون و بینیاوسکی از جمله همین معیارهای تجربی هستند که علیرغم عدم توجیه تئوریکی کافی، با دقت مناسب رفتارتوده سنگ را در شکست پیش بینی می کنند . با این حال بهتر است که چنین روابطی فراتر از داده های موجود که منحنی بر آنها منطبق می شود ، تعمیم داده نشوند . در این مق اله سعی شده است تا با ارائه یک مدل رفتاری جدید به کمک روش تقریب حداقل مربعات ، یک منحنی غیر خطی را به صورت تجربی بر زوج داده های آزمایشگاهی برازش داده و آن را با سایر معیارهای تجربی معروف از جمله هوک و براون، موهر کلمب و بینیاوسکی مقایسه نمود . هدف از ارائه این مدل رفتاری، افزایش دقت در پیش بینی رفتار توده سنگ نسبت به مدلهای رفتاری پیشین می باشد .برای این منظور ، ضریب همبستگی مدل رفتاری ارائه شده به همراه انواع دیگر معیارها ارزیابی شده و با نتایج حاصل از تحلیل نرم افزار RocDataمقایسه شده اند .

لینک کمکی