دانلود فایل Word مقاله ارزيابي ارگونوميکي وضعيتهاي انجام کار به روش ربا (REBA) در آرايشگران شهر بيرجند 1385

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ارزيابي ارگونوميکي وضعيتهاي انجام کار به روش ربا (REBA) در آرايشگران شهر بيرجند 1385 :

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

محمدحامد حسینی – آموزشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
محمدرضا میری – آموزشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
غلامرضا شریف زاده – آموزشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
محمود عزیزی – آموزشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چکیده:

ناراحتی های اسکلتی عضلانی بخش عمده ای از بیماریهای شغلی را به خود اختصاص می دهد . در حرفه آرایشگری به دلیل وجود حرکات تکراری ، کار طولانی مدت در وضعیتهای ایستاده و وضعیتهای غلط کاری احتمال بر وز ناراحتیهای اسکلتی عضلانی وجود دارد . پیشگیری از بروز این ناراحتی ها مستلزم ارزیابی وضعیتهای کاری با استفاده از روشهای آنالیز شغلی علم
ارگونومی (Ergonomy) می باشد . این مطالعه به منظور ارزیابی ارگونومیکی وضعیتهای انجام کار آرایشگران شهر بیرجند با استفاده از روش ربا (REBA:Rapid Entire Body Assessment) و تعیین میزان شیوع ناراحتیهای اسکلتی عضلانی نواحی مختلف بدن آنها انجام شده است . در این مطالعه کلیه 150 آرایشگرشهر بیرجند مورد مطالعه قرار گرفتند . میزان شیوع ناراحتی گردن %21 ، شانه %31 ، مچ دست %6 ،کمر %54 و ساق پا %69 بدست آمد . ارتباط بین ناراحتی های مچ دست و ساق پا با جنس م عنی دار بود ) ) P =0/05 به نحوی که این ناراحتی ها در مردان نسبت به زنان شایعتر بود . ارتباط بین میانگین ساعات کار در روز با ناراحتی ساق پا در یکسال گذشته معنی دار بود . به استناد نتایج بدست آمده رابط ه معنی داری بین ناراحتی های ساق پا و مچ دست با میان گین نمرات نهایی ربا (REBA) برای اندامهادرمردان بدست آمد . ارتباط بین سایر ناراحتی ها با متغیرهای سابقه کار، جنس، سن و میانگین نمرات نهایی ربا (REBA) معنی دار نبود . با توجه به نتایج بدست آمده اصلاح وضعیتهای کاری آرایشگران به ویژه در گروه مردان ضرورت دارد که آموزش وضعیتهای صحیح کاری نقش مهمی در رسیدن به این هدف خواهد داشت .

لینک کمکی