دانلود فایل Word مقاله بررسي کيفي آب استخر در شهرتبريزاز نظر مقدار کلر باقيمانده ،PH و مقدار کلي فرم در سال 1385

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي کيفي آب استخر در شهرتبريزاز نظر مقدار کلر باقيمانده ،PH و مقدار کلي فرم در سال 1385 :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات:12

چکیده:

این تحقیق یک پژوهش توصیفی و کاربردی است که بصورت مقطعی انجام گرفته است جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه استخرها و جکوزی های موجود در شهر تبریز بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 8 جکوزی و 11 استخر بصورت تصادفی ساده از بین مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند.سپس با استفاده از شیشه های نمونه برداری استاندارد از محل های تعیین شده ،نمونه برداری را انجام و به آزمایشگاه حمل نموده و آزمایشات لازم از جمله تعیین میزان pH ، کلی فرم، کلر باقیمانده آب استخرها و جکوزی ها بر اساس روش استاندارد صورت گرفت.
یافته ها نشان می دهد که میانگین کلر باقیمانده و کلی فرم در آب جکوزی های مورد آزمایش به ترتیب برابر 075/0 و 1/7 می باشد که به طور معنی داری با میانگین استاندارد آنها اختلاف داشته (05/0 p ) ولی میانگین کلر باقیمانده و کلی فرمدر استخرها به ترتیب برابر 75/1 و 14/2 می باشد. که به طور معنی داری با میانگین استاندارد اختلاف نداشته و مقدار آن با استاندارد مطابقت دارد(05/0 p ). همچنین یافته ها حاکی است که متوسط مقدار pHآب جکوزی و استخرها به ترتیب برابر 82/7-71/7 می باشد که به طور معنی داری با میانگین استاندارد اختلاف نداشته است.(05/0 p ).
توجه به استفاده عموم مردم از استخرهای شنا و جکوزی در فصول مختلف بویژه در فصل تابستان، ضرورت دارد قوانین و مقررات مربوط به بهداشت فردی و محیط در کنترل آلودگی آب آنها توجهات لازم داشت.نتایج حاصله از تحقیق درخصوص کلر باقیمانده و کلی فرم در استخرها نشان می دهد که متوسط میانگین آنها از استاندارد لازم برخوردار بوده است و متوسط میانگین کلر باقیمانده و کلی فرم در جکوزی ها از حد استاندارد پایین بوده که این نتایج نشان می دهد که به آب جکوزی های شهرستان تبریز باید توجهات بیشتری در جهت کنترل آلودگی دقت گردد. ضمناً pH در هر دو استخرها و جکوزی ها دارای استاندارد مناسب بوده است. امید است که سازمان ها وارگان های کنترل کننده با نظارت دقیق و مستمر بتوانند کلر باقیمانده و کلی فرم ها را در کلیه استخرها و علی الخصوص در جکوزی ها در حد استاندارد نگهداری نمایند.

لینک کمکی