دانلود فایل Word مقاله بهينه سازي طراحي سرريزهاي متوالي به روش الگوريتم ژنتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بهينه سازي طراحي سرريزهاي متوالي به روش الگوريتم ژنتيک :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات:11

چکیده:

سدهای مخزنی از جمله سازه های بزرگ آبی می باشند که نقش مهمی را در تأ مین نیاز آبی برای مصارف مختلفی نظیر تولید انرژی، کشاورزی، شرب، کنترل سیلاب، تفریحات و . . . ایفا می نمایند . در این سدها به منظور تخل ی ه آب اضاف ی ناشی از س یلاب ها ی بزرگ ، یکی از انواع مختلف سرر یز نظیر سرریزهای نیلوفری ، سرریز های آزاد ، سرریزهای متوالی مورد استفاده قرار می گیرند . در طراحی سرریزهای متوالی از چند سرریز و حوضچه آرامش به جا ی ی ک سرریز و حوضچه آرامش استفاده شده است . این کار باعث کاهش سرعت جر یان، ابعاد و اندازه سرریز و حوضچه آرامش می شود . در طراحی ها ی انجام شده توسط ویتال و پوری ابعاد سرر یزها یکسان در نظر گرفته شده است ، در حال یکه در ا ی ن تحقیق ابعاد سرر یزها با استفاده از الگور یتم ژنت یک به گونه ا ی انتخاب م ی شوند که در مجموع کمتر ین هز ینه ساخت حاصل شود . با توجه به کارآمدی الگوریتم ژنتیک در حل مسائل خطی و غیر خطی و نیز به دلیل غیر خطی بودن روابط موجود در مسئله، الگوریتم ژنتیک به عنوان الگوریتم بهینه سازی انتخاب گردید . از د یگر مسائل حائز اهم یت در طراح ی سرریزهای متوال ی تعداد پله ها م ی باشد که این پارامتر در بررس ی ها ی انجام شده توسط محقق ین، ثابت فرض شده در حالیکه در این تحقیق مدل به گونه ا ی طراح ی شده است که علاوه بر تع یین طول و ارتفاع سرر یزها، قادر به یافتن تعداد پله ها نیز م ی باشد . با توجه به مخارج عمده احداث سرریزهای متوالی، تابع هدف حداقل کردن میزان هزینه ناشی از خاکبرداری و بتن ریزی در نظر گرفته شد . نتایج حاصل ب یانگر صرفه جو یی اقتصاد ی در هز ینه احداث سرریزهای متوالی در این روش نسبت به روش های دیگر می باشد .

لینک کمکی