دانلود فایل Word مقاله بررسي ميزان تاثيرمداخله فاکتورهاي انساني در کاهش ميزان عوارض اسکلتي عضلاني (CTD) در ستاد مرکز بهداشت غرب تهران 1383-1384

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي ميزان تاثيرمداخله فاکتورهاي انساني در کاهش ميزان عوارض اسکلتي عضلاني (CTD) در ستاد مرکز بهداشت غرب تهران 1383-1384 :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی ارگونومی ایران

تعداد صفحات:7

چکیده:

سابقه و هدف : تا کنون پژوهشهای زیادی در زمینه بروز عوارض اسکلتی عضلانی ) ) CTD صورت پذیرفته است در بیشتر موارد نحوه نشستن و posture کاری نامناسب دلیل بروز این عوارض شناخته شده است . در آمار منتشر شده از یک منبع خارجی حدود %44 افرادی که با رایانه کار می کردند دچار اختلالات اسکلتی و عضلانی شده بودند . هدف از این تحقیق شناسایی و اندازه گیری عوارض و مداخله ارگونومی و بررسی میزان تاثیر این مداخله در مرکز بهداشت غرب تهران که از سیستم Paperless بهره می بردند می باشد .
مواد و روشها : در این روش از طریق ارائه پرسشنامه نوردیک عوارض CTD در 68 نفر از کارکنان و توسط بازدیدهای فنی کارشناسان علت بروز عوارض در محیطهای کاری معین گردیده است . با توجه به روشهای آماری علتهایی که عوارض با شدت و فراوانی بیشتری ایجاد نموده اند، شناسایی شده و توسط مهندسی فاکتورهای انسانی مورد مداخله قرار گرفتند . جهت کارآیی بیشتر طرح از ) Anthropometry ابعاد سنجی بدن انسان ) استفاده شد و به ازای هر فرد posture کاری معینی طراحی گردید .
یافته ها : نتایجی که در مرحله قبل از مداخله بدست آمد، نشان دهنده وجود عوارض CTD در بیشتر کارکنان بوده است به طوری که 90 درصد کارکنان از درد بالای ستون فقرات رنج می بردند . %27/4 درد شانه و %20/4 از درد عضلات گردن شکایت داشتند . پس از مداخله این مقادیر کاهش یافت و میزان شکایت کارکنان نسبت به درد بالای ستون فقرات تا %40/8 کاهش یافته است . درد در ناحیه شانه به %22 وعضلات گردن به %17/6 تقلیل یافته است . باآزمون آماری تغییرات معنی دار می باشد ( p<0.005 )
نتیجه گیری : وجود posture نامناسب کاری علت اصلی بروز عوارض CTD در محیطهای کار با رایانه ) ) VDT می باشد که می توان با راههای قابل دسترس نظیر اصلاح در ارتفاع میز و صندلی کار همچنین آموزش نحوه صحیح کارکردن و آموزش حرکات ورزشی ساده از افزایش این عوارض در محیطهای کاری جلوگیری نمود .

لینک کمکی