دانلود فایل Word مقاله اثر ميدان هاي مغناطيسي بر جوانه زني ، تکوين دانه رستها،ساختار تشريحي و تغييرات برخي آنزيمهاي گياه عدس Lens culinaris L.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله اثر ميدان هاي مغناطيسي بر جوانه زني ، تکوين دانه رستها،ساختار تشريحي و تغييرات برخي آنزيمهاي گياه عدس Lens culinaris L. :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافتهای زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

تعداد صفحات:6

چکیده:

گیاه عدس اهمیت تغذیه ای و خواص دارویی زیادی دارد . بهینه سازی و گسترش کشت آن از برنامه های توسعه کشاورزی کشور می باشد . میدان های مغناطیسی از عوامل محیطی هستند که بر تکوین و عملکرد گیاهان اثرات زیادی دارند . در این پژوهش میدانهای مغناطیسی با شدتهای 0/06 تا 0/36 تسلا در زمانهای 5 ، 10 ، 20 دقیقه بر بذرهای گیاه عدس اثر داده ش د . درصد جوانه زنی بذرها ، شاخص های رشد و نمو دانه رستها در شرایط گلخانه ای بررسی و تغییرات آنزیمهای آسکوربات پراکسیداز APX ، سوپر اکسیددیسموتاز SOD با روش طیف سنجی آزمایش شد . بیشترین درصد جوانه زنی به ترتیب درمیدانهای 0/18 و 0/24 تسلا وبه مدت 5 و 20 دقیقه تیمارمشاهده شد . در دانه رست 15 روزه بیشترین رشد وافزایش زی توده بویژه برای ریشه ها در میدان با شدت 0/18 تسلا بود . فعالیت APX در بخش هوایی وریشه در نمونه های تحت تیمار افزایش یافت . بررسی ساختارتشریحی تکوینی دانه رست هانشان داد که استوانه مرکزی،بویژه آوندهای چوبی وسعت بیشتری نسبت به نمونه های شاهد دارندو سلولهای پارانشیم پوستی نیز درشتترهستند . فضای بین سلولی بین سلولهای پارانشیم برگ وسیعتر شد . نتایج نشان می دهندکه با پیش تیماربذرهاتوسط میدانهای مغناطیسی می توان رشد و نمو دانه رستها و مقاومت آنهادربرابرعوامل نامناسب محیطرا افزایش داد

لینک کمکی