دانلود فایل Word مقاله بررسي بار آلايندگي فاضلاب مرکز پرورش ماهي کرج بر فون کفزي پايين دست رودخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي بار آلايندگي فاضلاب مرکز پرورش ماهي کرج بر فون کفزي پايين دست رودخانه :

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

ایمان سوری نژاد – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور
محمدرضا احمدی – دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی

چکیده:

با توجه به اهمیت بیواندیکاتوری موجودات کفزی و توانایی تعیین بار آلودگی منابع آبی، مطالعه حاضر با هدف بررسی کمی و کیفی موجودات کفزی راسته Diptera و Trichoptera در بالادست و پاییندست ماهیسرای کرج به منظور تعیین تأثیر فاضلاب این مرکز پرورش ماهی بر بار آلودگی پاییندست رودخانه کرج انجام گرفت؛ بدین منظور ایستگاههای نمونه برداری در بالادست ماهی سرا به عنوان شاهد و پاییندست ماهی سرا بعنوان محل خروج فاضلاب انتخاب شدند . نمونهبرداریها با فواصل زمانی 30 – 20 روز انجام شده و در مجموع در 9 تاریخ متفاوت نسبت به نمونه برداری اقدام گردید . در هر نمونهبرداری با استفاده از روش سنگ شویی، جمع آوری موجودات صورت گرفته و پس از فیکس شدن به آزمایشگاه جهت بررسی کمی و کیفی منتقل می شدند . در این نمونهبرداریها از راسته Diptera خانوادههایChironomidae و Simulidae و جنس Liponeura و از راسته Trichoptera جنس هایHydropsycheو Rhyacophila به دست آمدند . با توجه به پردازش آماری دادهها، تفاوت معنیداری بین دادههای ایستگاههای بالادست و پاییندست در تاریخهای متفاوت نمونهبرداری و همچنین در بررسی کلی گونه ها مشاهده نگردید ).P < 0/05) تحقیق حاضر مؤید این مطلب است که فاضلاب ماهیسرا تأثیر معنی – داری بر بار آلودگی پاییندست رودخانه کرج ندارد .

لینک کمکی