دانلود فایل Word مقاله بهينه سازي هندسي خرپاها با روش تغييرات متوالي تک تک متغيرها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بهينه سازي هندسي خرپاها با روش تغييرات متوالي تک تک متغيرها :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:7

چکیده:

هدف اصلی از بهینه سازی سازه ها کاهش هزین ههای ساخت یک سازه می باشد بطوریکه با وجود اقتصادی بودن طرح ، ازهیچیک از قیود و ضوابط مهندسی نیز عدول نگردد.بر این اساس برای بهینه سازی سازه ها روشهای مختلفی ابداع گردیده که دراین تحقیق با برخی تغییرات دریکی ازروشهای بسیار ساده و اولیه بهینه سازی بنامCoordinate Descentاز آن برای بهینه سازی هندسی خرپاها استفاده شده است .دراین تحقیق سعی شده به منظور افزایش سرعت بهین هسازی و کاهش زمان حل مسأله علاوه بر بکارگیری روشهای سریع آنالیز ماتریسی و کاهش زمان محاسبه تابع هدف ، با ارائه یک الگوریتم جستجوی جواب بهینه وتعریف برخی ضرایب ، ارتباط میان زمان بهینه سازی و این ضرایب، هم بطور تجربی و هم از طریق یک رابطه ریاضی محاسبه گرددومقادیر مناسب این ضرایب برای کاهش زمان بهینه سازی بدست آید.

لینک کمکی