دانلود فایل Word مقاله بررسي کارايي صافي درشت دانه با جريان افقي (HRF) در کاهش کليفرم پساب خروجي لاگون هوادهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي کارايي صافي درشت دانه با جريان افقي (HRF) در کاهش کليفرم پساب خروجي لاگون هوادهي :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات:10

چکیده:

صافی های درشت دانهبا جریان افقی درنرخهای فیلتراسیون کمتر از m/h 5/1 ، بدون استفاده از مواد منعقد کننده ، توانایی قابل قبولی درکاهشجامدات معلق وبار میکروبی منابع آب سطحی دارند و از گزینه های مطرح پیش تصفیه قبل از صافی شنی کند محسوب می شوند.در محل ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر قم یک واحد پایلوت صافی درشت دانه با جریان افقی استوانه ای شکل به شعاع قاعدهm 25/0، طول 4 متر و دارای سه لایهنصب گردید که با اقتباس از صافیهای درشت دانه مورد استفاده در پیش تصفیه آبهای سطحی طراحی و ساخته شد. عملیات نمونه برداری در سه نرخ فیلتراسیون 5/0،1وm/h 5/1 انجام شد و شامل برداشت همزمان نمونه از ورودی و خروجی صافی در هر روز بمنظور انجام آزمایشات تعیین کل کلیفرم ها وکلیفرم های مدفوعی بود.تحلیل آماری آنالیز کوواریانس داده های جمع آوری شده نشان می دهد که نرخ فیلتراسیون دارای تاثیر معنی داری بر مقادیر خروجی کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی است. در حالت عملکرد بهینه صافی ، میانگین حذفکل کلیفرم ها درهر سه نرخ های فیلتراسیون بیش از 90 درصد گزارش شد.

لینک کمکی