دانلود فایل Word مقاله بررسي خواص فيزيکي مکانيکي آميزههاي استايرين بوتادين رابر – بوتادين رابر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي خواص فيزيکي مکانيکي آميزههاي استايرين بوتادين رابر – بوتادين رابر :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات:10

چکیده:

رویه تایرهای سواری به طور عمده از آمیزهکاری ترکیب دوتایی استایرین بوتادین رابر – بوتادین رابر تهیه میشود . آمیزه بهینه در تایر سواری با در نظر گرفتن ایمنی بالا، از طریق افزایش اصطکاک تایر – سطح جاده و طول عمر بالا، از طریق کاهش سایش حاصل میشود . اصطکاک و در نتیجه سایشپذیری آمیزههای لاستیکی، به طور عمده با خواص ویسکوالاستیک آمیزه در ارتباط است . هدف از این پژوهش، تعیین اثر ترکیب آمیزهکاری رابر بر خواص فیزیکی مکانیکی است . به این منظور آمیزه – هایی با تغییر ترکیب درصد بوتادین رابر در زمینه استایرین بوتادین رابر تهیه شد . به منظور بررسی خواص پخت و تعیین زمان پخت بهینه، آزمون رئومتری برای همه نمونه ها انجام گرفت . برای اندازهگیری خواص مکانیکی آزمون کشش یک طرفه و سختی برای همه نمونههای پخت شده انجام پذیرفت . برای بررسی خواص ویسکولاستیک از آزمون آنالیز دینامیکی مکانیکی حرارتی (DMTA) در محدوده دمایی -120 تا +120 درجه سانتیگراد استفاده شد . از داده های فاکتور اتلاف ) (Tan بر حسب دما، دمای انتقال شیشه ای برای هر یک از آمیزهها تعیین گردید . از آزمون رئومتری مشخص شد، تمام نمونهها دارای زمان پخت یکسان هستند . آزمون کشش یک طرفه نشان داد با افزایش مقدار استایرین بوتادین رابر در آمیزه مقاومت کششی و ازدیاد طول در نقطه پارگی افزایش مییابد . همچنین نتایج آزمون دینامیکی مکانیکی حرارتی نشان داد آمیزه ها پس از پخت در منحنی فاکتور اتلاف تنها دارای یک پیک می باشند و با افزایش مقدار استایرن بوتادین رابر مقدار فاکتور اتلاف و دمای انتقال شیشه ایی افزایش یافت . یگانه بودن پیک در منحنی فاکتور اتلاف بر حسب دما نشان می دهد که آمیزه پس از پخت تک فاز شده است .

لینک کمکی