دانلود فایل Word مقاله بررسي روند تغييرات سرعت واکنش و اجزاي واکنش دهنده در پليمريزاسيون راديکالي با روشهاي آماري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي روند تغييرات سرعت واکنش و اجزاي واکنش دهنده در پليمريزاسيون راديکالي با روشهاي آماري :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس پتروشیمی ایران

تعداد صفحات:11

چکیده:

در این کار با استفاده از روش شبیه سازی آماری، روند تغییرات سرعت واکنشهای شروع، انتشار و اختتام برای پلیمریزاسیون استایرن بررسی و تغییرات غلظت اجزای واکنش ( شامل غلظت مونومر و شروع کننده ) مطالعه شده است . همچنین غلظت رادیکالهای آزاد نیز به عنوان تابعی از درصد تبدیل به دست آمده است . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که غلظت مونومر با
درصد تبدیل به صورت خطی کاهش و غلظت رادیکال با زمان به صورت نمایی کاهش می یابد . در حقیقت، فرضیه حالت شبه پایدار برای واکنشهای بدون اثر ژل در سیستمهای غیرپیوسته برقرار نمی باشد و غلظت رادیکالها در طول واکنش ثابت نیست . با توجه به کاهش نمایی میزان شروع کننده در یک سیستم پلیمریزاسیون ناپیوسته، کاهش میزان رادیکالهای آزاد نیز منطقی است . با توجه به نتایج شبیه سازی، سرعت واکنش تجزیه شروع کننده نیز با زمان به صورت نمایی و سرعت انتشار به صورت خطی کاهش می یابد

لینک کمکی