دانلود فایل Word مقاله بررسي کيفيت آب رودخانه پسيخان با استفاده از مدل CE-QUAl-W2 در مورد پارامترهاي نيترات و فسفات و مقايسه نتايج حاصل از شبيه سازي با نرم افزار WASP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي کيفيت آب رودخانه پسيخان با استفاده از مدل CE-QUAl-W2 در مورد پارامترهاي نيترات و فسفات و مقايسه نتايج حاصل از شبيه سازي با نرم افزار WASP :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

رودخانه پسیخان به دلیل اهمیت آن در آ بیاری مزارع غرب گیلان و تخلیه زهکشهای این مزارع به داخل رودخانه همواره از نظر آلودگی توسط نیترات و فسفات موجود در زهاب مزارع مورد تهدید قرار گرفته است . در این تحقیق شبیه سازی پارامترهای نیترات و فسفات در رودخانه پسیخان با استفاده از نرم افزار CE-QUAL-W2 صورت گرفته است . به دلیل اینکه رودخانه پسیخان رودخانهای کم عمق میباشد و اندازهگیریهای میدانی در این رودخانه در یک نقطه از عمق صورت گرفته است، در عمل در این مطالعه این مدل به صورت یک بعدی مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج حاصل از واسنجی و صحت یابی مدل برای دادههای شبیه سازی شده در مقایسه با دادههای مشاهده ای و همچنین مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج شبیه سازی مدل WASP دقت بالای مدل را برای شبیه سازی به صورت یک بعدی نشان داده است .

لینک کمکی