دانلود فایل Word مقاله بررسي تاثير اشعه گاما بر خصوصيات رشدي اوليه درکلزا (Brassica napus L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي تاثير اشعه گاما بر خصوصيات رشدي اوليه درکلزا (Brassica napus L.) :

محل انتشار: دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

رقیه مومنی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی
نادعلی بابائیان جلودار – عضو هیئت علمی مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نادعلی باقری – عضو هیئت علمی مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

ایجاد تنوع ژنتیکی از اهداف اولیه و اساسی در اصلاح نباتاتمی باشد. موتاسیونها در نیل بهاین هدف نقش بسیار مهمی راایفا می نماید.در میان عوامل موتان زا، اشعه گاما از متداول ترین موتاژنها در برنامه های کاربردی اصلاح موتاسیونی در کلزا می باشد. هدف از انجام این آزمایشبررسی مقایسه ای تاثیر دزهای مختلف اشعه گاما (700، 500، 900، 1100، 1300 گری و دز صفر به عنوان شاهد) بر خصوصیات رشدی دورقم کلزابا عنوان زرفام و RGS003 می باشد. نتایج نشان داد که دزهای مختلف اشعه روی سرعت جوانه زنی بذور تاثیر معنی داری داشته است و مقایسهتیمارهای موردازمایش نشان داد که بیشترین و کمترین سرعت رشد به ترتیب مربوط به تیمارهای دز (X=5/78)900 و دز (X=5/56) 1100 بوده است. برای صفات طول ریشه چه و ساقه چه در اثر دز، رقم و اثر متقابل دز و رقم بسیار معنی دار شد. بطوریکه کمترین طول ریشه چه (X=3/68) و ساقه چه (X=3/86) مربوط به تیمار دز 1300 و بیشترین طول ریشه چه (X=5/3) و ساقه چه (X=4,6) به ترتیب مربوط به دز 500 و 900 می باشد. همچنین مقایسه میانگین اثر متقابل نشان داد که رقم RGS003 در دز 900 بیشترینو رقم زرفام در دز 1300 کمترین طول ریشه چه را دارا می باشد. بیشترین و کمترین طول ساقه چه نیز به ترتیب مربوطبه دز 900 رقم زرفام و دز 1300 گری رقم RGS003 می باشد. لازم به ذکرمی باشد که تیمار شاهد در مورد صفات فوق دارای مقادیر بیشتری نسبت به سایر تیمارها می باشد.

لینک کمکی