دانلود فایل Word مقاله بررسي تاثير پرتوگاما بر افزايش باروري اسپرم خروس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي تاثير پرتوگاما بر افزايش باروري اسپرم خروس :

محل انتشار: دومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات:11

نویسنده(ها):

سیدکمال الدین شفائی – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
محمدتقی توحیدیان – موسسه علوم دامی کشور
فرحناز معتمدی سده – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
هوشنگ لطف الهیان – موسسه علوم دامی کشور

چکیده:

برای بررسی اثرات پرتو گاما کبالت 60 بر روی نژاد رد آیلندرد Rhode Island Red (RIR) از دزهای مختلف استفاده گردید. اینطرح در قالب کاملاتصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار و در هر تکرار 2 قطعه خروس و 10 قطعه مرغبرای نژاد رد آیلندر Rhode Island Red (RIR) در دو مرحله F2 , F1 انجام شد. برای بررسی تحرک میکروسکوپی اسپرماتوزوئیدها ، اسپرم ها با محلول رقیق کننده رینگربه نسبت 1:10 رقیق و سپسبرای پرتودهی با دزهای مختلف به چهارگروه تقسیم گردید. برای بررسی درصد تحرک اسپرمهای شاهد و پرتوتابی شده نژاد RIR در دزهای مختلف و سه تکرار، از نرم افزار آماری SAS و از آرمان دانکن برای مقایسه میانگین ها استفاده گردید. درصد تحرک اسپرمگروه های پرتوتابیشده نژاد RIR نسبت بهگروه های شاهد همان نژاد معنی دار بوده است (P£001) جمع آوری اسپرم،پرتوتابی و تلقیح مصنوعی فقط در خطوط نژاد اجدادی، انجام گردید. اسپرم جمع آوری شده با محلول رقیق کننده رینگر به نسبت 1:3 جهت تلقیح مصنوعی رقیق شد و سپس برای پرتودهی باچهار دز مختلف به چهار گروه تقسیمگردید. پس از اسپرم گیری، پرتودهی و تلقیحمصنوعی، تعداد 50 عدد تخم مرغ از هر گروه جمع آوری و جوجه کشی گردیدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری بین گروه های پرتوتابی شده نژاد RIR و گروه شاهد در مرحله F2 , F1 نشان داد که گروه های پرتوتابی شده نسبت به گروه شاهد در مرحله F2 لا در 0/17Gy در سطح (P£001) %1 و گروه 0/14Gy نسبت به گروه شاهد در سطح (P£005)%5 معنی دار می باشند و گروه 0/20Gy معنی دار نبود (P£005) . بررسیآماری جوجه درآوری در مرحلهF2 , F1 نژاد RIR نشان داد که جوجه درآوری در مرحله F1 با میزان دز 0/17Gy در مقایسه با گروه شاهد معنی داربوده (P£005) و گروه های Gy0/14 و 0/20Gy اختلاف معنی داری را نشان ندادند (P£005) در مرحله F2 میزان جوجه اوری در تمامی گروه های پرتوتابی شده نسبت به گروه شاهد در نژاد RIR معنی دار بود. (P£005)

لینک کمکی