دانلود فایل Word مقاله بررسي رابطه استانداردهاي خودروهاي مدارس با استرس والدين دانش آموزان ابتدايي شهر تهران در سال 85

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي رابطه استانداردهاي خودروهاي مدارس با استرس والدين دانش آموزان ابتدايي شهر تهران در سال 85 :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

چکیده:

در این تحقیق با توجه به نابسامانی روند ایاب و ذهاب خودروهای مدارس، میزان تصادفات دانش آموزان و اهمیت موضوع : "رابطه استاندارد خودروهای مدارس با استرس والدین" مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مقاله حاضر با متد ونکور تهیه شده است و از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی – پیمایشی است. ابزا راندازه گیری ، پرسشنامه ای مرکب از 20 سئوال تنظیم گردید که توسط آن دیدگاه های والدین، نسبت به وضعیت خودروهای مدارس و همچنین میزان استرس انها، مورد بررسی قرار گرفت ک ه از نظر روایی و پایایی در سطح قابل قبولی ارزیابی گردید. داده ها از یک نمونه 142 نفری به روش تصادفی خوشه ای گردآوری شده و با استفاده از آمارهای توصیفی تک عاملی و ضریب همبستگی کندال تجزیه و تحلیل شده اند که نتایج آن به شرح زیر است:
– بین میزان استانداردهای خودروهای مدارس و استرس والدین رابطه وجود ندارد.
– بین میزان آگاهی والدین از مسایل ایمنی سرویس مدرسه و استرس انها رابطه وجود دارد.
– بین میزان اطمینان والدین به سرویس مدرسه و استرس انها رابطه وجود دارد.
– بین میزان نظم رفت و آمد سرویس مدرسه و استرس والدین رابطه وجود دارد.
– بین میزان رضایت والدین از نحوه رفت و آمد (نوع رانندگی) راننده سرویس مدرسه و استرس انها رابطه وجود دارد.
بررسی دقیق تر و تجهیز خودروهای مدارس با توجه به استانداردهای جهنی و نظارت بر عملکرد خودروسازان و رانندگان، همچنین ارائه آیین نامه و یا دستورالعمل مناسب به منظور ارتقای سطح ایمنی این نوع خودروها توصیه میگردد.

لینک کمکی