دانلود فایل Word مقاله بررسي رفتار اتصالات نبشي پيچي در آتش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله بررسي رفتار اتصالات نبشي پيچي در آتش :

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

محمود یحیایی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیر ساعدی داریان – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

وقتی سازه ها ی فولاد ی در معرض آتش قرار م ی گ یرند قابل یت تحمل آنها به شدت کاهش پ یدا می کند و عملکرد اتصال در این مورد اهمیت خاص می یابد . ول ی با ا ین وجود به دل یل هز ینه بالا یی که آزما یشهای در دما ی بالا دارند در مورد ط یف گسترده ا ی از اتصالات اطلاعات آزما یشگاهی کاف یموجود نیست که به هم ین دل یل در آ یین نامه ها ی طراح ی کنون ی تاث یر آنها به خوب ی در نظر گرفته نم ی شود و علاوه بر آن استفاده موثر از مدلها ی عددی برا ی شب یه ساز ی رفتار کل ی سازه ها در دما ی بالا نیز با محدود یت ها ی ز یادی مواجه م ی شوند . در این تحق یق به منظور بررس ی ظرف ی ت در برابر اتش اتصالات نبشی پیچی دوازده آزمایش در دمای بالا بر روی دو نوع مختلف از اتصالات تیر به ستون نبشی پیچی انجام شده است .

لینک کمکی